Názvy a pojmy - slova související se středověkem

Popis stránky *

Názvy a jejich význam - středověk - test. • • Co bo bylo léno? A další otázky - vyberte správné možnosti.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Co bo bylo léno? A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Jaké bylo hlavní město Byzantské říše?
Istanbul
Konstantinopol
Cařihrad
 
2)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kdo to byl Karel I. Veliký - Charlemagne?
Německý císař, který sjednotil germánské kmeny v říši zvanou Alamánie, nejmocnější svazek germánů v západní Evropě
Otec Karla IV., král lucemburský, císař římský
První císař Svaté říše římské, rozšířil Franskou říši v nejmocnější celek v západní Evropě
 
3)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Co to bylo panství?
Oblast, kde král již neměl žádnou moc
Ekonomické centrum života ve středověku, uprostřed byl panský hrad, nebo zámek místního pána
Neomezená plocha země patřící rytíři, kde si mohl dělat, co chtěl
 
4)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kdo byl hradní pán, majitel hradu?
Vládce oblasti, který již nemusel poslouchat příkazy krále
Vládce, který spadal přímo pod krále
Samostatný vládce, který měl stejné pravomoci jako jeho král
 
5)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kolik lidí zemřelo na tzv. černou smrt?
Asi 80% populace Evropy
Téměř 90% obyvatel všech zemí
Asi třetina Evropy
 
6)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Jakou moc měl biskup?
Měl jen okrajovou funkci a nesměl zasahovat do řízení státu
Stál většinou na vrcholu církevní hierarchie v království
Měl jen církevní moc a to jen regionální
 
7)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Co to bylo léno?
Území, které spravoval pouze nejstarší králův syn
Určité území, funkce, práva, majetek propůjčený vazalu (např. hradnímu pánu) ke správě většinou za slib naprosté oddanosti králi/lennímu pánu
Kniha zákonů vydávaná jednou ročně samotným králem
 
8)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kdo to byl vazal?
Muž střežící vstupní bránu do hradu
Ten kdo slíbil věrnost svému pánu a dostal propůjčený majetek, či úřad k užívání
Rolník při žních, který vázal snopy
 
9)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Co to byla reconquista?
Dohoda mezi Španěly a Maury o odstoupení Portugalska Maurům
Dobytí Španělska Maury
Vytlačení Maurů z Pyrenejského poloostrova
 
10)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kdo to byli Frankové?
Keltské kmeny sídlící na území dnešní České republiky
Nejbohatší rod v Evropě
Germánské kmeny sídlící na území dnešní Francie
 
11)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kdo to byl rytíř?
Válečník, který jezdil na koni a měl na sobě brnění z těžkého kovu
Páni kteří jezdili jen po turnajích a neúčastnili se bojů
Muž, který v armádě odsloužil 10 let
 
12)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Mistr - řemeslník byl?
Nejvyšší postavení v cechu po cechmistrovi, mistr mohl vlastnit obchod a najmout si tovaryše a učně
Byl řemeslník, který své řemeslo vykonával nejméně 2 roky
Byl to řemeslník, který dosáhl věku 40 let
 
13)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Hrad - mohli se poddaní schovat na panský hrad v době války?
Ne a to z důvodu zásob jídla
Ano a bylo to i výhodné, hrad měl více posádky na obranu
Ne, protože museli bránit hrad v předních okopech
 
14)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Mohli založit Kyjevskou Rus Vikingové?
ANO
NE
 
15)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Feudální systém je?
Všichni lidé jsou si rovni a mají stejná práva a platí pro ně stejné zákony
Všichni lidé musí být katolíci, pracovat a modlit se a pro všechny platí stejná pravidla
Panovník rozdělil zemi pánům. Páni vládli svým panstvím dle svých pravidel za slib věrnosti a oddanosti králi ve všech směrech
 
16)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Co to byly cechy?
Původní název pro Čechy
Bojové útvary Husitů
Sdružení řemeslníků
 
17)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Co to byl hradní příkop?
Sloužil k přívodu vody do hradu
Úniková chodba v době nebezpečí
Vyhloubené koryto kolem hradu často naplněné vodou
 
18)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Erb - k čemu primárně sloužil na štítu a zbroji?
K odlišení králů a mocných od ostatního vojska
K zastrašení protivníka a vyvolání paniky
Pouze jako ozdoba
 
19)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Rytířský řád vznikající koncem 11. století byl?
Vyznamenání za oddanost králi nesouvisející s náboženstvím
Skupina rytířů Svaté říše římské, která již byla na penzi
Rytíři mniši, kteří měli za úkol chránit Evropu před nevěřícími
 
20)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kdo - co to bylo páže?
Sluha vybíraný z nuzných rodin, nemající žádnou budoucnost
Mladý hoch z urozené rodiny sloužící rytíři, který se také jednou mohl stát rytířem
Děvečka sloužící v kuchyni
 
21)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Co to byly tzv. křížové výpravy?
Výpravy na protlačení pohanů v Rusku
Výpravy určené pouze na potlačení Husitů v Čechách
Náboženské války mezi křesťany a muslimy o kontrolu nad Svatou zemí, zejména Jeruzalémem
 
22)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Jaké postavení měla Byzantská říše ve středověku pro evropské země?
Byzantská říše byla známa snad jen tím že z ní k nám přišli bratři ze Soluně - Cyril a Metoděj
Byzantská říše ve středověku již neexistovala
Byla to jedna z nejsilnějších říší ovlivňujících Evropu

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet