Základní chemické zákony, které musíte znát - test a definice


Popis stránky

Základní chemické zákony, které musíte znát - test a definiceChemie základní znalosti - test
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Základní chemické zákony, které musíte znát - test a definiceChemie základní znalosti - test
Chyba
 
1)
Faradayova konstanta F má hodnotu:
6,9458×103 C.mol−1
9,6485×104 C.mol−1
1,8564×102 C.mol−1
 
2)
Hmotnost všech látek do reakce vstupujících je rovna hmotnosti všech reakčních produktů.
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon zachování energie
Zákon zachování hmotnosti
 
3)
Kdo formuloval ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI?
Amedeo Avogadro
Joseph Gay-Lussac (1805)
Lomonosov (1748) a později nezávisle na něm Lavoisier (1774)
 
4)
Jak se nazývá tento zákon? VE STEJNÝCH OBJEMECH RŮZNÝCH PLYNŮ ČI PAR JE ZA STEJNÉHO TLAKU A TEPLOTY STEJNÝ POČET MOLEKUL.
Zákon stálých poměrů objemových
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon Avogadrův
 
5)
Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny.
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon zachování energie
Zákon stálých poměrů slučovacích
 
6)
Kdo formuloval ZÁKON NÁSOBNÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH?
Lomonosov (1748), Mayer (1842)
nezávisle Proust a Dalton (1799)
nezávisle Richter (1791) a Dalton (1802)
 
7)
Kdo formuloval ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH?
Dalton (1752)
Lomonosov (1749)
nezávisle Proust a Dalton (1799)
 
8)
Může být molekula tvořena jen jedním atomem?
ne, protože molekula musí vždy tvořit základ sloučeniny (látky)
ano, ale jen při jaderné reakci, při srážce s fotonem a za velmi vysokých teplot
ano a nejsou k tomu zapotřebí mimořádné podmínky
ne, atomy musí být vždy nejméně v párech
 
9)
Tvoří-li dva prvky více podvojných sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku slučujícího se vždy se stejným množstvím prvku druhého jsou pro tyto sloučeniny v poměrech, které lze vyjádřit přibližně podílem malých celých čísel.
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon zachování energie
 
10)
Vyberte nejmenší částici látky, která má ještě chemické vlastnosti této látky
molekula
atom
proton
 
11)
Heteronukleární molekula
se skládá z více atomů různých prvků
se skládá ze dvou atomů stejného prvku
se skládá z více atomů stejného prvku
 
12)
Kdo zavedl pojem MOLEKULA?
Avogadro
Lomonosov
Louis Pasteur
 
13)
Při stálém tlaku a teplotě jsou objemy plynů vstupujících spolu do reakce, popřípadě též objemy plynných produktů reakce, vždy ve stejném poměru, který je možno vyjádřit malými celými čísly.
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon stálých poměrů objemových
 
14)
Kdo formuloval zákon: Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.
Michael Faraday
Alessandro Volta (1828)
Amedeo Avogadro (1858)
 
15)
Kdo formuloval ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ OBJEMOVÝCH?
nezávisle Proust a Gay-Lussac (1799)
Lomonosov (1748)
Joseph Gay-Lussac (1805)
 
16)
Komu patří autorství poznání že ENERGII NELZE VYTVOŘIT ANI ZNIČIT?
Lomonosov (1748), Mayer (1842)
Newton (1795)
Nobel (1834)
 
17)
Energii nelze vytvořit ani zničit.
Zákon zachování energie
Zákon Avogadrův
Zákon zachování hmotnosti

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet