Základní chemické zákony - musíte znát!!!

Popis stránky *

Základní chemické zákony, které musíte znát - test a definice • • Chemie základní znalosti - test

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Chemie základní znalosti - test
Chyba
 
1)
Komu patří autorství poznání že ENERGII NELZE VYTVOŘIT ANI ZNIČIT?
Lomonosov (1748), Mayer (1842)
Newton (1795)
Nobel (1834)
 
2)
Kdo formuloval ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI?
Lomonosov (1748) a později nezávisle na něm Lavoisier (1774)
Amedeo Avogadro
Joseph Gay-Lussac (1805)
 
3)
Kdo formuloval ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH?
nezávisle Proust a Dalton (1799)
Dalton (1752)
Lomonosov (1749)
 
4)
Heteronukleární molekula
se skládá z více atomů různých prvků
se skládá ze dvou atomů stejného prvku
se skládá z více atomů stejného prvku
 
5)
Faradayova konstanta F má hodnotu:
1,8564×102 C.mol−1
9,6485×104 C.mol−1
6,9458×103 C.mol−1
 
6)
Tvoří-li dva prvky více podvojných sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku slučujícího se vždy se stejným množstvím prvku druhého jsou pro tyto sloučeniny v poměrech, které lze vyjádřit přibližně podílem malých celých čísel.
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon zachování energie
 
7)
Hmotnost všech látek do reakce vstupujících je rovna hmotnosti všech reakčních produktů.
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon zachování hmotnosti
Zákon zachování energie
 
8)
Při stálém tlaku a teplotě jsou objemy plynů vstupujících spolu do reakce, popřípadě též objemy plynných produktů reakce, vždy ve stejném poměru, který je možno vyjádřit malými celými čísly.
Zákon stálých poměrů objemových
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon násobných poměrů slučovacích
 
9)
Může být molekula tvořena jen jedním atomem?
ne, atomy musí být vždy nejméně v párech
ano, ale jen při jaderné reakci, při srážce s fotonem a za velmi vysokých teplot
ne, protože molekula musí vždy tvořit základ sloučeniny (látky)
ano a nejsou k tomu zapotřebí mimořádné podmínky
 
10)
Kdo formuloval ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ OBJEMOVÝCH?
Joseph Gay-Lussac (1805)
Lomonosov (1748)
nezávisle Proust a Gay-Lussac (1799)
 
11)
Kdo formuloval ZÁKON NÁSOBNÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH?
nezávisle Proust a Dalton (1799)
nezávisle Richter (1791) a Dalton (1802)
Lomonosov (1748), Mayer (1842)
 
12)
Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny.
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon zachování energie
 
13)
Kdo formuloval zákon: Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.
Amedeo Avogadro (1858)
Alessandro Volta (1828)
Michael Faraday
 
14)
Energii nelze vytvořit ani zničit.
Zákon zachování hmotnosti
Zákon Avogadrův
Zákon zachování energie
 
15)
Jak se nazývá tento zákon? VE STEJNÝCH OBJEMECH RŮZNÝCH PLYNŮ ČI PAR JE ZA STEJNÉHO TLAKU A TEPLOTY STEJNÝ POČET MOLEKUL.
Zákon Avogadrův
Zákon stálých poměrů objemových
Zákon násobných poměrů slučovacích
 
16)
Vyberte nejmenší částici látky, která má ještě chemické vlastnosti této látky
proton
atom
molekula
 
17)
Kdo zavedl pojem MOLEKULA?
Louis Pasteur
Lomonosov
Avogadro

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet