Marie Terezie - 1740-1780 - test


Popis stránky

Marie Terezie - 1740-1780 - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Marie Terezie - 1740-1780 - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
Chyba
 
1)

Po čtyřletém působení byla zrušena univerzita v Brně, přenesena do Olomouce a přeměněna dvorským dekretem ze 14. září t. r. v lyceum pro studia teologická, právnická, lékařská a filozofická.

1775 13. srpna
1742 polovina dubna
1782 12. září
 
2)

Probíhalo vyšetřování životních podmínek a páchaného bezpráví na poddaných na dobříšském panství knížete Mansfelda (několik poddaných bylo na jeho rozkaz ubito karabáčem k smrti, na zvláštních mučidlech dával trýznit sedláky a jejich těhotné ženy). Výsledkem bylo uvěznění několika vrchnostenských úředníků a zbavení Mansfelda správy panství. I v dalších letech zasahovala vídeňská vláda proti zjevným nepřístojnostem vrchnosti vůči svým poddaným, jako například na panství Kolešovice u Rakovníka (1770-1771), na panství Letohrad (1771). Na vrchnostenský útisk poddaných v Čechách upozornilo vídeňskou vládu v roce 1768 anonymní memorandum, které navrhovalo odstranění robot a ostatních "tvrdých" povinností poddaných k vrchnostem.

1768-1770
1780 29. listopadu
1778 24. května
 
3)

Vojska saská a bavorsko-francouzská nočním útokem dobyla Prahu. Nejvyšší zemští úředníci a stavovská správa se dobrovolně dala do služeb Karla Albrechta.

1741 26.-27. listopadu
1777 1. března
1780 29. listopadu
 
4)

Byl zrušen stavovský zemský výbor Království českého a jeho působnost byla přenesena na české zemské gubernium; vedení stavovských záležitostí převzali v květnu 1784 dva guberniální radové, zvolení českým zemským sněmem z panského a rytířského stavu.

1741 25. června
1770-1771
1783 27. října
 
5)

Vydána rezoluce o oddělení soudní pravomoci od politické. Vymezovala pro Čechy, Moravu a Slezsko pravomoc reprezentací a konsesů.

1751 30. ledna
1760 30. prosince
1760 26. července
 
6)

Vlastnoručním listem císaře Josefa II. bylo oznámeno dvorské kanceláři, že panovníkovo rozhodnutí o náboženské toleranci má být zveřejněno prostřednictvím tisku německy, latinsky, francouzsky a italsky.

1781 13. října
1775 13. srpna
1774 25. ledna
 
7)

Josef II. v "pastýřském listu" státním úředníkům ukládal byrokratickou horlivost a oddanost státu.

1783 15. března
1783 4. prosince
1765 15. července
 
8)

Zřízen tzv. studijní fond, kam byl převáděn movitý i nemovitý majetek jezuitů; měl se stát ekonomickou základnou připravované školské reformy. Jeho výše byla odhadnuta v českých zemích na 8 milionů zlatých (6 milionů z Čech, 2 miliony z Moravy). Jezuitům byla odňata pražská univerzita, 42 gymnázií v Čechách, 15 gymnázií na Moravě. Některá tato gymnázia převzali piaristé, jiná světští pedagogové, ale celkový počet gymnázií se zmenšil: v Čechách jich zbylo 13, na Moravě 7; jiná gymnázia se přeměnila na školy hlavní nebo normální.

1744 18. září
1774 25. ledna
1765 19. srpna
 
9)

Cenzura knih byla odňata církvi a přenesena na cenzory jmenované vládou; to umožnilo snadnější vydávání nových knih.

1760 30. prosince
1753 1. dubna
1765 1. ledna
 
10)

Vešel v platnost zákaz mučení při hrdelních procesech; předním odpůrcem mučení byl vídeňský osvícenec a rodák z moravského Mikulova J. Sonnenfels (v roce 1775 vydal spis O odstranění tortury).

1776 2. ledna
1751 30. ledna
1781 říjen
 
11)

Časně zrána se podařilo Fridrichu II. zvítězit nad spojenou habsbursko-saskou armádou u Hohenfriedbergu (v Dolním Sasku); saská armáda byla rozbita a rakouské jednotky ustoupily do Čech k Hradci Králové. Pruské vojsko se rozložilo v pohraničním území severovýchodních Čech. Bitva však nepřinesla žádné rozhodnutí, stejně jako další vojenský střet 30. září t. r. u Horního Žďáru (opět zvítězil Fridrich II.).

1745 4. června
1742 počátek února
1781 říjen
 
12)

V Mnichově uzavřena smlouva mezi Španělskem a Bavorskem o vzájemné pomoci při záboru habsburských zemí a o volbě bavorského kurfiřta římskoněmeckým císařem. Ke smlouvě přistoupila Francie, Prusko, Sasko, Švédsko, sardinské království, Neapolsko, Falc i kolínské arcibiskupství.

1744 18. prosince
1741 28. května
1780 10. října

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet