Sásánovci - 224 - 651 n.l.


Popis stránky...


Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test - vyberte správné datum. ** **


Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

po dvouletých bojích o moc dosedá Péróz I. na perský trůn; první roky jeho vlády jsou ve znamení katastrofálního sucha.

494/495 n. l.
590 n. l.
459 n. l.
 
2)

při nové válce s Hefthality je sásánovské vojsko zničeno a král Péróz zabit; Peršané se zavazují k placení tributu.

628 n. l.
591 n. l.
481/482 – 484 n. l.
 
3)

král Narsé se pokouší dobýt nazpět Arménii, po počátečních úspěších je však poražen Diocletianovým spolucísařem Galeriem a přinucen uzavřít mírovou smlouvu v Nisibis; Římané získávají svrchovanost nad Arménií i Ibérií (Gruzie), město Nisibis na římském území je prohlášeno za středisko obchodu s Východem.

466 – 469 n. l.
561 n. l.
296 – 297/298 n. l.
 
4)

Husrav a Justinianus uzavírají příměří, aniž by kterákoli ze stran dosáhla výraznějšího zisku.

632 n. l.
283 n. l.
556 – 557 n. l.
 
5)

za vlády Bahráma II. získává Kartír rozhodující vliv na vnitřní politiku monarchie; stává se nejvyšším móbadem, soudcem říše a představeným chrámu ohně ve Stachru, kolébce dynastie; na jeho popud zasahuje král proti jiným věroukám, zvláště proti křesťanství, manicheismu, judaismu a buddhismu.

340/341 n. l.
459 n. l.
276 – 293 n. l.
 
6)

velmoži zbavují Kaváda I. vlády a odsuzují ho k doživotnímu vězení v „Pevnosti zapomenutí“ v Chúzistánu; Kavád odtud prchá k Hefthalitům.

před 421 n. l.
496 n. l.
481/482 – 484 n. l.
 
7)

Hormizd IV., syn Husravův, perským králem; tvrdé zásahy proti šlechtě a kněžstvu (údajně 13 600 poprav); válka s Byzancí pokračuje.

276 n. l.
579 – 590 n. l.
cca 228 – 230 n. l.
 
8)

po smrti Kaváda II. vládne jeho nezletilý syn Ardašír III.

350 – 358/359 n. l.
570 n. l.
628 – 630 n. l.
 
9)

definitivní mír mezi Byzancí a Persií; vrácení svatého Kříže.

630/631 n. l.
283 n. l.
496 n. l.
 
10)

pád posádkového města Dura Európos.

623 n. l.
627 n. l.
256 n. l.
 
11)

v bitvě u Nehávandu v Médii je sásánovské vojsko rozdrceno; Jazdkart III. prchá dále na východ.

636/637 n. l.
603 n. l.
642 n. l.
 
12)

prorok Muhammad umírá v Medíně; většina Arábie pod muslimskou kontrolou.

632 n. l.
611 – 619 n. l.
442 n. l.
 
13)

sásánovská vojska vpadají do severní Mezopotámie; neúspěšné obléhání města Hatry, nepříliš vzdáleného od římských hranic.

cca 228 – 230 n. l.
399 – 421 n. l.
421 – 422 n. l.
 
14)

turecký král Šáva vpadá do perské říše, je však poražen vojevůdcem Bahrámem Čóvénem a v boji zabit.

309 – 379 n. l.
633 – 651 n. l.
588 – 589 n. l.
 
15)

císař Herakleios poráží sásánovského vojevůdce Ráhzáda u Ninive.

359 n. l.
po 262 n. l.
627 n. l.
 
16)

s pomocí Hefthalitů a Sóchry se stává králem Pérózův syn Kavád I.; jeho cílem v prvních letech vlády je oslabení moci vlivných šlechtických rodin (využití rivality mezi Káry vedenými Sóchrou a Mihrány v čele se Šápúrem).

276 – 293 n. l.
459 n. l.
488 n. l.
 
17)

obnovení války císařem Justinianem I.

252 – 253 n. l.
548 n. l.
545 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet