Sásánovci - 224 - 651 n.l.

Popis stránky *
• Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

faktické rozdělení Arménie na (menší) římskou část a (větší) část perskou (příslušná dohoda je uzavřena v průběhu osmdesátých let).

377 n. l.
622 n. l.
338 – 344 n. l.
 
2)

obnovení války císařem Justinianem I.

603 n. l.
316/317 n. l.
548 n. l.
 
3)

král Bahrám V., syn Jazdkartův, vede válku s východořímským císařem Theodosiem II. (408 – 450); po uzavření míru se obě strany zavazují, že svým poddaným křesťanského a zarathuštrovského vyznání zajistí náboženskou svobodu (v případě Theodosia se jedná o ústupek bez praktického významu).

459 n. l.
602 n. l.
421 – 422 n. l.
 
4)

císař Herakleios poráží sásánovského vojevůdce Ráhzáda u Ninive.

527/528 n. l.
450/451 n. l.
627 n. l.
 
5)

Husrav I. Anóšarván perským králem; rozsáhlé reformy daňového systému a vojska, částečné odškodnění osob postižených mazdakovskými bouřemi.

481/482 – 484 n. l.
439 – 457 n. l.
531 – 579 n. l.
 
6)

církevní koncil v Gundéšápúru vyhlašuje nestoriánskou formu křesťanství za závaznou pro věřící v perské říši.

540 n. l.
po 262 n. l.
484 n. l.
 
7)

prorok Muhammad umírá v Medíně; většina Arábie pod muslimskou kontrolou.

632 n. l.
494/495 – 496 n. l.
410 n. l.
 
8)

římský císař Iulianus vpadá s 80 000–90 000 muži do perské říše, proniká až ke Ktésifóntu, na zpátečním pochodu je však zabit v bitvě; jeho nástupce Iovianus uzavírá s Šápúrem mír, jednostranně výhodný pro Sásánovce; Římané ztrácejí Nisibis a Singaru a zavazují se, že nebudou podporovat Arménii.

531 – 579 n. l.
363 n. l.
634 n. l.
 
9)

pod vlivem prince Husrava se zhoršuje králův vztah k Mazdakovi a jeho stoupencům.

po 520 n. l.
637 – 640 n. l.
260 n. l.
 
10)

sásánovská vojska vpadají do severní Mezopotámie; neúspěšné obléhání města Hatry, nepříliš vzdáleného od římských hranic.

579 – 590 n. l.
496 n. l.
cca 228 – 230 n. l.
 
11)

při nové válce s Hefthality je sásánovské vojsko zničeno a král Péróz zabit; Peršané se zavazují k placení tributu.

481/482 – 484 n. l.
po 262 n. l.
590 n. l.
 
12)

Šápúr využívá nespokojenosti pohanské strany v Arménii a obsazuje celou zemi; počátek dlouholetého konfliktu s římskou říší.

338 n. l.
488 n. l.
651/652 n. l.
 
13)

po smrti Kaváda II. vládne jeho nezletilý syn Ardašír III.

377 n. l.
628 – 630 n. l.
611 – 619 n. l.
 
14)

válka s hefthalitským králem Ašnavázem končí těžkou porážkou Sásánovců; král i jeho syn Kavád upadají do zajetí, z něhož jsou propuštěni až za vysoké výkupné.

232 – 233 n. l.
466 – 469 n. l.
556 – 557 n. l.
 
15)

Kavád podporovaný vojskem Hefthalitů bojuje s východořímským císařem Anastasiem I.; po zaplacení vysoké částky získávají Byzantinci dobytá území nazpět.

522/523 n. l.
503 – 505/506 n. l.
439 – 457 n. l.
 
16)

pád Dastagerdu, oblíbené královy rezidence; útěk Husrava II., jeho sesazení a zavraždění; mír mezi Herakleiem a novým králem Kavádem II. Šéroé – Peršané musí vyklidit všechny dobyté byzantské državy.

499 n. l.
636/637 n. l.
628 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet