Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Styly - phpbb forum


AD MOB

Styly se nacházejí v příslušné složce temáta, které používáme. Například:
mojeforum/styles/prosilver/theme/

Jednotlivé soubory můžeme upravovat, ale je nutné provádět refresh stylu z Admin centra ACP, záložka Styles -> Style components

Další soubory stylů přidáváme do jako import:
myforum/styles/prosilver/theme/stylesheet.css
@import url("prs.css");


Styly můžeme též editovat z ACP tabulka Styles -> Themes a zvolti Edit příslušné šablony
a po uložení provedeme refresh témata.
Nebo Styly - Skiny - Upravit konkrétní šablonu (prosilver atd.)

Někdy musíme vymazat i soubory ze složky cache a ponechat tam jen index.html a .htaccess

76LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


9

IPV6 IP adresa jak jí zjistit | ipv6-ip-adresa-jak-ji-zjistit-id-752


IPV6 má jiný formát znaků a pokud se hlásíme na stránku pomocí IP tak navíc může být pokaždé jiná
i když dříve jsme měli pokaždé stejnou. Takže jak na to v php.
Získám IP adresu pomocí funkce:


function getip(){

if (getenv("HTTP_CLIENT_IP")) $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP");
else if(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")) $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR");
else if(getenv("REMOTE_ADDR")) $ip = getenv("REMOTE_ADDR");
else $ip = UNKNOWN;
return $ip;

}

Získanou adresu definuji jako konstantu, ALE jen tu část začátku, které se shoduje z IP například s předešlého dne
a ta bude vždy stejná:


define("MY_IPV6","2b00:1027:904d:9e6z");


Tu část pak porovnávám při kontrole zda se jedná o mou adresu:


$ip = getip();
if( strpos($ip, MY_IPV6) !== false ){
// kdyz je moje IP provedu prihlaseni
}
50

javascript Textarea selection | javascript-textarea-selection


Textarea selection - získání pozice karety kurzoru.


   // FOR Gecko Browser selectionStart / selectionEnd selection length
 function getPos(){
   if	(typeof document.getElementById('idTextarea').selectionStart != 'undefined') {
    var nPosCursor = document.getElementById('idTextarea').selectionStart; 
    var nEndPos = document.getElementById('idTextarea').selectionEnd;
  return nPosCursor; 
  }
  return 0; // or -1 
}

// source by javascript-array.com/guides/javascript_faq/
//Internet Explorer 4+, Mozilla/Gecko/Firefox
function getCaretPos(obj)
{
 obj.focus();
 
 if(obj.selectionStart) return obj.selectionStart; //Gecko
 else if (document.selection) //Internet Explorer
 {
  var sel = document.selection.createRange();
  var clone = sel.duplicate();
  sel.collapse(true);
  clone.moveToElementText(obj);
  clone.setEndPoint('EndToEnd', sel);
  return clone.text.length;
 }
 
 return 0;
}

27

PHP Adresa ip | php-adresa-ip


Získání IP adresy v PHP.


$serverIP=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
echo "document.write("Your IP address is: <b>" . $serverIP . "</b>")";

0

htaccess rady a zkušenosti | htaccess-rady-a-zkusenosti


htaccess rady a zkušenosti

Testování kódu htaccess ZDE

Příklady na jakpsatweb
Dokumentace na apache.org
Testování regexů

Komentar nesmi byt na stejnem radku, jako kod. Zde jsou komentare, na konci radku (vedle) prikazu, jen kvuli snadnejsimu pochopeni kodu.

RewriteCond string (regex1) # tento radek nebude fungovat, koment musi byt na samostatnem radku, nejlepe nad provadenym kodem.

# tak je to spravne, komentar na samostatnem radku a nejlepe nad ukolem 
RewriteCond string (regex1)

RewriteRule dosáhne jen na regex předchozího RewriteCond!

RewriteCond string (regex1) # nedosahne
RewriteCond string (regex2)
RewriteRule (regex) %1 # v %1 bude regex2

Číslo za % udává, kolikátá skupina předchozího regexu v RewriteCond bude použita. %0 vezme vše ze všech skupin.
Pokud skupina neexistuje, tak se vypíše jako %N , kde N je číslo skupiny, která nebyla nalezena.
$1 číslo za $ udává kolikátá skupina regexu bude použita, ale platí jen pro RewriteRule z jeho vlastního regexu. $0 vezme všchny skupiny (group) regexu z RewriteRule.
RewriteCond může být několikrát za sebou, ale jakmile se jedna z těchto podmínek nesplní, tak se nesplní ani následující RewriteRule!


RewriteCond # podmínka nesplněna
RewriteCond # splněna
RewriteRule # se nevykoná, protože jedna z podmínek nebyla splněna

RewriteRule přísluší vždy k předchozímu - předchozí skupině RewriteCond. Následující RewriteRule už je samostatné viz příklad:


RewriteCond
RewriteRule # tohle reaguje na předchozí podmínku a vykoná se, když je podmínka splněna
RewriteRule # tohle už je samostatné a nebude brát ohled na podmínku - podmínky v předchozích řádcích.
Využití regexu, který bude vytvořen až v následujícím RewriteRule. Regex Back-Reference Availability

Date: 27.02.2020 - 11:11
72

JavaScript Math functions examples | javascript-math-functions-constans-examples


List of usefull JavaSript functions and constans


var 1_radian_to_degree = 180 / Math.PI; // 57,295779513082320876798154814105 degree
var 1_degree_to_radian = Math.PI / 180; // 0,01745329251994329576923690768489 radian
var 360_degree = 2 * Math.PI * 1_radian_to_degree;

parseInt("10.33") // returns 10 string to integer
parseFloat("10.33") // returns 10.33 string to float

// change sign
var a = -1;
a = a * -1; // +1
// random sign
a *= Math.floor(Math.random()*2) == 1 ? 1 : -1; 


var who_is = 58;
var type = (typeof who_is); // number

Math.E // natural logarithms, e, approximately 2.718281828459045
Math.LN10 // natural logarithm of 10, approximately 2.302585092994046
Math.LN2 // natural logarithm of 2, approximately 0.6931471805599453
Math.PI // approximately 3.141592653589793
Math.SQRT1_2 // square root of 1/2 which is approximately 0.7071067811865476
Math.SQRT2 // square root of 2, approximately 1.4142135623730951
Math.pow(4, 2) = 16 // 4 x 4 ... base 4 to the exponent 2 power
Math.abs(-5) absolute value of a number // return 5

Math.tan(degrees * Math.PI / 180) // get tangent from degrees
Math.tan(degree * Math.PI / 180)*adjacent = opposite
opposite / Math.tan(degree * Math.PI / 180) = adjacent
Math.acos(adjacent / hypotenuse) // angle of a right-angle triangle in radians
Math.atan(opposite / adjacent) // angle of a right-angle triangle in radians
var adjacent = Math.cos(radian) * hypotenuse; // leng of adjacent side 
// find the point on a circle if you know the circle´s radius
var x = Math.cos(pointAngleInRadiansFromCentreOfCircle) * radius;
var y = Math.sin(pointAngleInRadiansFromCentreOfCircle) * radius;

Math.cbrt(64) // cube root of a number 4 (4 x 4 x 4)
Math.exp(xNumber) // returns e<sup>xNumber</sup> ... e == Math.E 


Math.ceil() // always rounds a number up to the next largest integer
Math.ceil(1.001) // 2

Math.floor() // returns largest integer less than or equal to a given number
Math.floor(5.85) = 5
Math.floor(-5.15) = -6

const arrayA = [2, 3, 1];
Math.min(...arrayA) = 1;
Math.max(1, 3, 2) = 3;

Math.random() // returns 0.000.... - 0.99999999999
Math.random() * 3 // returns 0.000 - 2.99999999999

Math.round() // returns value of a number rounded to the nearest integer.
Math.round(0.9) // 1
Math.round(5.5) // 6
Math.round(5.05) // 5 

Math.floor(Math.random() * 3) // returns 0, 1, 2Date: 14.06.2020 - 08:38


Editace: 16.5.2020 - 22:43
Počet článků v kategorii: 76
Url:styly-id-22

AD
11 Share
Share
Tweet