Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

phpbb forum header footer location

Soubory header, footer a další se nacházejí ve složce příslušného stylu například:


mojeforum/styles/prosilver/template/overall_header.html
mojeforum/styles/prosilver/template/viewtopic_body.html
mojeforum/styles/prosilver/template/overall_footer.html

/mojeforum/cache/tpl_prosilver_overall_footer.html.php
/mojeforum/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php

Můžeme v nich nastavit ikonu fóra, nebo údaje do patičky popřípadě atd.

75LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


52

Number format javascript | number-format-javascript


Jak naformátovat číslo například 1000 aby výstup byl 1 000.

How formatting Numbers in javascript// in us return 1,000.00 in czech cz return 1 000,00
var newNumber = format_Of_Number ('cz', 1000.00); // cz is czech format - us is us format of number 


function format_Of_Number (stat, num) {
 stat = stat.toLowerCase();
	nStr = this + '';
	var x = nStr.split('.');
	var x1 = x[0];
	var x2;
	if(stat=='cz')
	x2 = x.length > 1 ? ',' + x[1] : ''; // nahradime tecku carkou
	else if(stat=='us')
	x2 = x.length > 1 ? '.' + x[1] : ''; // us format
	
	var rgx = /(d+)(d{3})/;
	while (rgx.test(x1)) {
		if(stat=='cz')
		x1 = x1.replace(rgx, '$1' + ' ' + '$2'); // nahradime mezerou cesky format 1 000,00
		else if(stat=='us')
		x1 = x1.replace(rgx, '$1' + ',' + '$2'); // us format 1,000.00
	}
	return x1 + x2;
}

38

PHP Multi byte mode | php-multi-byte-mode


Multi-byte UNICODE PHP.

Pokud pracujete s diakritikou budou se Vám hodit funkce, které začínají mb_ tedy multi-byte funkce.
Abyste nemuseli do každé funkce udávat kódování viz příklad

$mbLen = mb_strlen('žluťoučký','utf-8');

přidávejte na začátek kódu internal encoding

mb_internal_encoding('utf-8');
$mbLen = mb_strlen('žluťoučký');

Příklad si vyzkoušejte a ověřte hodnoty $mbLen
61

Class Javascript tutorial 1 | class-javascript-tutorial-1


Třídy - class v javascript
Něco málo opakování na úvod:
Proměnná (variable) je místo, kam si ukládáme čísla, řetězce(text, znaky), objekty.
var str = "ahoj světe!";
Kód, který patří k deklaraci, či definici určité proměnné, ukončujeme středníkem;
Narazíte možná často, že tomu tak není a kód není ukončen a na dalším řádku je definice
jiné proměnné, ale nespoléhejte na to, že si s tím prohlížeč vždy poradí a řádně ukončujte bloky kódu středníkem!


// takhle raději ne - v budoucnu byste také mohli předělávat mnoho stránek kódu
a = 2
b = 3
// takhle je to správně, n před názvem proměnné označuje, 
// že si tam, v našem případě, ukládáme číslo (number)
// s pak řetězec (string)
var nA = 2;
var nB = 3;
var sHello = "Hello world!";
// typ proměnné bychom sice v dalším kódu mohli ověřit 
// pomocí <b>if (typeof myVariable == 'string')</b> atd.
// ale je to zbytečná práce navíc a znepřehledňuje to kód.
Deklarace proměnné je zapsání proměnné aniž by jste do ní vložili data.
Je třeba jí co nejdříve definovat, jinak je to na malér.
var myDeklarationOfVariable;
Definice proměnné znamená, že do proměnné vložíme - přiřadíme jí hodnotu.
var myDefinitionOfVariable = "Tak, a už jsi definovaná!";
Definovat proměnnou můžeme i prázdným řetězcem, nebo u čísel se zadává -1 a pak již kontrolujeme v kódu, jestli se hodnota proměnné změnila.

Pole (array) je místo, kam ukládáme víc proměnných za sebou (do pole můžeme ukládat i objekty).
var ar = new Array("ahoj", "světe", "čau", "lidi!");
Objekt (Object) je místo, kam si můžeme ukládat nejen data, ale může obsahovat i funkce atd.
Objekt zpravidla vytváříme pomocí třídy.
Objektů může by mnoho, ale třída, pomocí které jsou vytvořeny, tak ta může být jen jedna.

Co je to třída?
Třída je taková šablona pro ukládaní dat, nebo vykonávání příkazů.
Lze jí přirovnat k formuláři, nebo dotazníku, kde má object (osoba) vyplnit
jméno, příjmení a další osobní údaje.
Formulář bude mít pro všechny zúčastněné stejné položky pro vyplnění,
ale každá osoba (object) do něj zapíše jiné údaje.

Takže nejdříve si vytvoříme třídu PersonalData.
Třída začíná velkým písmenem a slova se oddělují Velkým
písmenem, nebo _ podtržítkem (pro lepší čitelnost).
Třídní proměnné musíme označit this tečkou a názvem proměnné.
Před jméno třídní proměnné je dobré (až nutné) vložit prefix podtržítko _ a název
proměnné _nameOfVariable a tím ji odlišit od ostatních proměnných, potulujících
se v dalším kódu.

class PersonalData {
 // constructor slouží k základnímu nasavení konkrétního Object-u - osoby, věci atd.
 constructor(name,family_name, profession) {
	// před privátní proměnné dávejte prefix podtržítko
	// za čas to nejedenkrát oceníte
  this._name = name;
  this._family_name = family_name;
  this._profession = profession;
	// myVariable = profession; // error 
 }
  // třída může obsahovat i funkce. Pokud před funkcí není označení static
  // pak se jedná o privátní fukci a může se používat jen přes konkrétní Object
  // tedy přes osoba = new PersonalData( parametry ....)
  // osoba.showPrivateContent()
  // může mít i parametry 
  showPrivateContent(param){
	 alert (param " " + this._name + " " + this._family_name + " " + this._profession);
 }
 // tuto funkci může použít každy, aniž by musel vytvářet Object (konkrétní osobu)
 // stačí PersonalData.showPrivateContent(param) a už běží!
 // funkce ale nemá přístup k osobním údajům konktrétních Object-ů
 // může mít i parametry
 static showPublicIfno(param){
	 alert("Hello! This class can stored private data about any singers! " + param);
 }

}
Dále si vytvořím Object (osobu), která vystavíme novou šablonu (formulář - třídu)
a protože constructor třídy umožňuje přímo při vytovření novéh Objectu vložit
i základní údaje, tak toho musíme využít.
var michaelJackson = new PersonalData("Michael","Jackson","singer");
Nyní si již můžeme něco zjistit o tomto Objectu ze zadaných údajů např. jméno:
var strNameOfObject = michaelJackson._name;


nebo přistoupit k datům a použít privátní funkci
michaelJackson.showPrivateContent();


nebo použít veřejnou funkci např. pro získání popisu co třída umí
PersonalData.showPublicIfno('Bye Bye!');


21

PHP pathinfo | php-pathinfo


Nejdůležitější informace, které získáme z cesty souboru.

// soubor, který je volán jako první
print $_SERVER ['SCRIPT_FILENAME']; // /www/domain/subdomain/cesky-jazyk/gramatika/index.php
$path_parts = pathinfo($_SERVER ['SCRIPT_FILENAME']);


echo $path_parts['dirname']. " dir"; // /www/domain/subdomain/cesky-jazyk/gramatika
echo $path_parts['basename']. " base"; // index.php
echo $path_parts['extension']. " ext"; // php
echo $path_parts['filename']. " file"; // index  az od PHP 5.2.0

// cesta k souboru, ve kterém je aktualni print a byl inkludován - include v index.php
print __FILE__; // /www/subdomains/cesk-jazyk/templates/header.php 

25

PHP Datum formát - date function | php-datum-format


PHP formát datumu


Datum a čas v PHP

echo date('l jS of F Y h:i:s A'); 
// vypise neco podobneho: Saturday 21st of February 2009 11:38:59 AM
mktime()
strtotime()
time()

Y 4 číselný rok       2009     
y 2 číselný rok       02      
F celý měsíc        February    
M skratka měs       Feb      
m Měsíc (0 na počátku )  01 do 12   
n Měsíc          1 do 12    
D skratka dne       Sat      
l dlouhý nazev dne     Saturday    
d Den (0 na počátku)   01 do 31   
j Den pořadí        1 do 31    
h 12 Hodina(0 na počátku) 01 do 12   
g 12 Hodina        1 do 12    
H 24 Hodina(0 na počátku) 00 do 23   
G 24 Hodina        0 do 23    
i Minuty (0 na počátku)  00 do 59   
s Sekundy (0 na počátku)  00 do 59   
w Den týdne(0 neděle)   0 do 6    
z Den v roce        0 do 365   
W Týden v roce       1 do 53    
t Dnů v měsíci       28 do 31   
a             am nebo pm   
A             AM nebo PM   
B Swatch Internet Time   000 do 999  
S Ordinal Suffix      st, nd, td, th
T Timezone of machine   GMT      
Z Timezone offset (seconds)    
O Difference to GMT (hours)+0200     
I Letní čas        1 nebo 0    
L Přestupný rok      1 nebo 0
U Sekund v epoše od 1. January 1970.  
c ISO 8601 (PHP 5)     
r RFC 2822         

Číslo týdne pro 1. leden může vrátit
53 pokud týden bude začínat předešlým rokem.
date("W", mktime(0, 0, 0, 12, 28, $year))
vždy dá správné číslo týdne v roce
$year.date_default_timezone_set('Europe/London');

$datetime = date_create('2009-09-03 17:32:20');
echo date_format($datetime, DATE_ATOM);
Editace: 17.5.2020 - 23:06
Počet článků v kategorii: 75
Url:header-footer-id-21

AD
Share
Share
Tweet