Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

JavaScript Math functions examples


AD MOB

List of usefull JavaSript functions and constans


var 1_radian_to_degree = 180 / Math.PI; // 57,295779513082320876798154814105 degree
var 1_degree_to_radian = Math.PI / 180; // 0,01745329251994329576923690768489 radian
var 360_degree = 2 * Math.PI * 1_radian_to_degree;

parseInt("10.33") // returns 10 string to integer
parseFloat("10.33") // returns 10.33 string to float

// change sign
var a = -1;
a = a * -1; // +1
// random sign
a *= Math.floor(Math.random()*2) == 1 ? 1 : -1; 


var who_is = 58;
var type = (typeof who_is); // number

Math.E // natural logarithms, e, approximately 2.718281828459045
Math.LN10 // natural logarithm of 10, approximately 2.302585092994046
Math.LN2 // natural logarithm of 2, approximately 0.6931471805599453
Math.PI // approximately 3.141592653589793
Math.SQRT1_2 // square root of 1/2 which is approximately 0.7071067811865476
Math.SQRT2 // square root of 2, approximately 1.4142135623730951
Math.pow(4, 2) = 16 // 4 x 4 ... base 4 to the exponent 2 power
Math.abs(-5) absolute value of a number // return 5

Math.tan(degrees * Math.PI / 180) // get tangent from degrees
Math.tan(degree * Math.PI / 180)*adjacent = opposite
opposite / Math.tan(degree * Math.PI / 180) = adjacent
Math.acos(adjacent / hypotenuse) // angle of a right-angle triangle in radians
Math.atan(opposite / adjacent) // angle of a right-angle triangle in radians
var adjacent = Math.cos(radian) * hypotenuse; // leng of adjacent side 
// find the point on a circle if you know the circle´s radius
var x = Math.cos(pointAngleInRadiansFromCentreOfCircle) * radius;
var y = Math.sin(pointAngleInRadiansFromCentreOfCircle) * radius;

Math.cbrt(64) // cube root of a number 4 (4 x 4 x 4)
Math.exp(xNumber) // returns e<sup>xNumber</sup> ... e == Math.E 


Math.ceil() // always rounds a number up to the next largest integer
Math.ceil(1.001) // 2

Math.floor() // returns largest integer less than or equal to a given number
Math.floor(5.85) = 5
Math.floor(-5.15) = -6

const arrayA = [2, 3, 1];
Math.min(...arrayA) = 1;
Math.max(1, 3, 2) = 3;

Math.random() // returns 0.000.... - 0.99999999999
Math.random() * 3 // returns 0.000 - 2.99999999999

Math.round() // returns value of a number rounded to the nearest integer.
Math.round(0.9) // 1
Math.round(5.5) // 6
Math.round(5.05) // 5 

Math.floor(Math.random() * 3) // returns 0, 1, 2Date: 14.06.2020 - 08:38

77LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


48

javascript Collapsible div | javascript-collapsible-div


Toogle DIV javascript example code:

Jak skrýt, nebo zobrazit kontejner DIV:
Nezapomeňte přiřadit DIVu ID, aby k němu bylo možno přistupovat pomocí getElementById a vše fungovalo i v jiných prohlížečích (Opera, Firefox, Google Chrome) a ne jen v Internet Exploreru.

<div id="idSomeDiv"> text div </div>


<input type="button" size="200" value="Skryj-zobraz" 
onclick="var dH = document.getElementById('idSomeDiv'); 
if(dH.style.visibility == 'hidden') { 
dH.style.visibility = 'visible'; 
} else { 
dH.style.visibility = 'hidden'; 
}">

16

Notepad++ select javascript content | notepad-select-javascript-content-id-2346


Jak vybrat kód mezi taky v Notepad++
How to select f.e. javascript tag contetn in Notepad++
- insert content between braces
- put caret behind the last bracket
- press Ctrl + left Alt + B or Ctrl + Shift + B to control the first brace


< script>
{
var bla = 0;
// bla bla ... long content
} // place caret/cursor behind the last brace { and press Ctrl + left Alt + B (Notepad++)
< /script>

At Settings->Preferences->Delimiter, change the delimiters
from parentheses to braces and check the multi-line box.
Then you can Ctrl-double-click on either brace to highlight everything in between.
31

PHP Array inicializace PHP | php-array-inicializace-php$country[0] = "cz"                 
$country[1] = "sk"                 
$country[2] = "de"                 
$country[3] = "uk"                 
$country[4] = "fr"                 

// this do same 
$country[] = "cz" 
$country[] = "sk" 
$country[] = "de" 
$country[] = "uk" 
$country[] = "fr" 

// or
$country = array('cz','sk','de','uk','fr');

// get array items count             
$length = count($country); 

for($i=0;$i<$length;$i++){
 print $country[$i].'<br>';// cz sk de uk fr
} 


                         
// or like this                 
$country[50] = 'ca';               
$country[10] = 'fr';               
$country[20] = 'us'               
                         
// now country will index 51           
$country[] = 'ru'; 

// or 
$country = array('5'=>'cz','sk','de','uk','fr'); 
/*
Array
(
  [5] => cz
  [6] => sk
  [7] => de
  [8] => uk
  [9] => fr
)
*/              
                         
// you can do this                
$country["cz"] = 1571;              
$country["sk"] = 1572;              
$country["de"] = 1573;              
$country["uk"] = 1574;              
$country["fr"] = 1575;              
                         
print $country["uk"]; // 1574              
                         
                         
// print all items key and value             
foreach ($country as $key => $value){      
	print $key; // cz, sk, de, uk, fr       
	print $value; // 1571, 1572, 1573, 1574, 1575 
}                        

50

javascript Textarea selection | javascript-textarea-selection


Textarea selection - získání pozice karety kurzoru.


   // FOR Gecko Browser selectionStart / selectionEnd selection length
 function getPos(){
   if	(typeof document.getElementById('idTextarea').selectionStart != 'undefined') {
    var nPosCursor = document.getElementById('idTextarea').selectionStart; 
    var nEndPos = document.getElementById('idTextarea').selectionEnd;
  return nPosCursor; 
  }
  return 0; // or -1 
}

// source by javascript-array.com/guides/javascript_faq/
//Internet Explorer 4+, Mozilla/Gecko/Firefox
function getCaretPos(obj)
{
 obj.focus();
 
 if(obj.selectionStart) return obj.selectionStart; //Gecko
 else if (document.selection) //Internet Explorer
 {
  var sel = document.selection.createRange();
  var clone = sel.duplicate();
  sel.collapse(true);
  clone.moveToElementText(obj);
  clone.setEndPoint('EndToEnd', sel);
  return clone.text.length;
 }
 
 return 0;
}

63

Class Javascript tutorial 3 | class-javascript-tutorial-3


Inheritance extends - dědění v třídách JavaScript.

Pokud nastane situace, že u několika objektů potřebujeme
uložit více údajů a nechceme zasahovat již do základní třídy,
můžeme jí rozšířit o další potřídu. 
Hlavní třídě budeme říkat PARENT (rodič) a podtřídě CHILD (dítě).
To že DÍTĚ dědí z určité třídy doložíme výrazem "extends" a název 
třídy rodiče.
Konstruktor RODIČE pak v třídě DÍTĚTE označíme výrazem super()
a do závorek vložíme parametry, které bychom zadávali do třídy
rodiče.
Při vytváření objektu již můžeme použít přímo třídu DÍTĚTE
a zadat parametry, které se přes super() dostanou i do třídy
RODIČE.
DÍTĚ má přístup ke všem privátním funkcím RODIČE, ale i k jeho
proměnným (samozřejmě v rámci objektu vytvořeného přes myObjekt = new .....).

class Continent {
 constructor(continent) {
  this._continent = continent;
 }
 present() {
  return ' is located in ' + this._continent;
 }
}

class Country extends Continent {
 constructor(continent, country) {
  super(continent);
  this._country = country;
 }
 show() {
  return this._country + this.present() ;
 }
}

myCountry = new Country("Europe", "Czech Republic");
// alert(myCountry.show());

Editace: 20.6.2020 - 08:32
Počet článků v kategorii: 77
Url:javascript-math-functions-constans-examples

AD
11 Share
Share
Tweet