Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

JavaScript Math functions examples

List of usefull JavaSript functions and constans


var 1_radian_to_degree = 180 / Math.PI; // 57,295779513082320876798154814105 degree
var 1_degree_to_radian = Math.PI / 180; // 0,01745329251994329576923690768489 radian
var 360_degree = 2 * Math.PI * 1_radian_to_degree;

parseInt("10.33") // returns 10 string to integer
parseFloat("10.33") // returns 10.33 string to float

// change sign
var a = -1;
a = a * -1; // +1
// random sign
a *= Math.floor(Math.random()*2) == 1 ? 1 : -1; 


var who_is = 58;
var type = (typeof who_is); // number

Math.E // natural logarithms, e, approximately 2.718281828459045
Math.LN10 // natural logarithm of 10, approximately 2.302585092994046
Math.LN2 // natural logarithm of 2, approximately 0.6931471805599453
Math.PI // approximately 3.141592653589793
Math.SQRT1_2 // square root of 1/2 which is approximately 0.7071067811865476
Math.SQRT2 // square root of 2, approximately 1.4142135623730951
Math.pow(4, 2) = 16 // 4 x 4 ... base 4 to the exponent 2 power
Math.abs(-5) absolute value of a number // return 5

Math.tan(degrees * Math.PI / 180) // get tangent from degrees
Math.tan(degree * Math.PI / 180)*adjacent = opposite
opposite / Math.tan(degree * Math.PI / 180) = adjacent
Math.acos(adjacent / hypotenuse) // angle of a right-angle triangle in radians
Math.atan(opposite / adjacent) // angle of a right-angle triangle in radians
var adjacent = Math.cos(radian) * hypotenuse; // leng of adjacent side 
// find the point on a circle if you know the circle´s radius
var x = Math.cos(pointAngleInRadiansFromCentreOfCircle) * radius;
var y = Math.sin(pointAngleInRadiansFromCentreOfCircle) * radius;

Math.cbrt(64) // cube root of a number 4 (4 x 4 x 4)
Math.exp(xNumber) // returns e<sup>xNumber</sup> ... e == Math.E 


Math.ceil() // always rounds a number up to the next largest integer
Math.ceil(1.001) // 2

Math.floor() // returns largest integer less than or equal to a given number
Math.floor(5.85) = 5
Math.floor(-5.15) = -6

const arrayA = [2, 3, 1];
Math.min(...arrayA) = 1;
Math.max(1, 3, 2) = 3;

Math.random() // returns 0.000.... - 0.99999999999
Math.random() * 3 // returns 0.000 - 2.99999999999

Math.round() // returns value of a number rounded to the nearest integer.
Math.round(0.9) // 1
Math.round(5.5) // 6
Math.round(5.05) // 5 

Math.floor(Math.random() * 3) // returns 0, 1, 2Date: 14.06.2020 - 08:38

74LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


54

Function exist javascript if typeof variable == function | function-exist-javascript


Kontrola v javascript zda funkce existuje

Check if a Javascript Function Exists or Is Defined.   function myFunctionName() {
     alert('I am myFunctionName');
   }

   

     if (typeof myFunctionName == 'function') {
       myFunctionName();
     }  

30

PHP První písmeno na velké | php-prvni-pismeno-na-velke


Php funkce, která vrátí string, jehož první písmeno bude změněno na velké a pracuje s diakritikou.
Pokud Vám PHP oznámí, že voláte neznámou funkci s prefixem mb_ tak je nutné přidat (odkomentovat) extension v php.ini
extension=php_mbstring.dll
Nutné je, aby jste upravili správný php.ini soubor, můžete jich míti více na disku a dále je nutné, aby jste měli příslušnou dll knihovnu v adresáři extension_dir
extension_dir = "C:\PHP\ext"
tedy php_mbstring.dll

//////////////////////////////
function setFirstLetterToUpper($vstup)
{ // BEGIN function 
 if(mb_strlen($vstup)==1){ 
  return mb_strtoupper($vstup);
 }else if(mb_strlen($vstup)>1){ 
  $upper = mb_strtoupper($vstup);
  $vstup = mb_substr($upper, 0, 1).mb_substr($vstup,1,mb_strlen($vstup) - 1); 
  return $vstup;
 }else
 return $vstup;
} // END function
58

javascript Kopírování textu - zabránění | javascript-kopirovani-textu-zabraneni


Jak zabránit kopírování textu stránky v prohlížeči.


Do tagu body vložíme následující eventy:
oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false"

Tag body by mohl vypadat následovně:

<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">
49

javascript Browser detection | javascript-browser-detection


Udaje o prohlížečialert(navigator.appName); // Netscape
alert(navigator.appVersion); // 5.0(Windows; en-US)
alert(navigator.appCodeName); // Mozilla
alert(navigator.appMinorVersion); // subverze prohlížeče

alert(navigator.browserLanguage);
alert(navigator.cookieEnabled); // true - false
alert(navigator.cpuClass); 
alert(navigator.onLine); // true když je připojen k síti
alert(navigator.platform); 
alert(navigator.systemLanguage); 
alert(navigator.userAgent); 
alert(navigator.userLanguage); 

// zjisteni detekce prohlizece Google Chrome
var bool_is_chrome = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('chrome') > -1;

2

phpbb forum header footer location | header-footer-id-21


Soubory header, footer a další se nacházejí ve složce příslušného stylu například:


mojeforum/styles/prosilver/template/overall_header.html
mojeforum/styles/prosilver/template/viewtopic_body.html
mojeforum/styles/prosilver/template/overall_footer.html

/mojeforum/cache/tpl_prosilver_overall_footer.html.php
/mojeforum/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php

Můžeme v nich nastavit ikonu fóra, nebo údaje do patičky popřípadě atd.


Editace: 20.6.2020 - 08:32
Počet článků v kategorii: 74
Url:javascript-math-functions-constans-examples

AD
Share
Share
Tweet