Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.


AD MOB

phpbb forum Přidávání tlačítek pro psaní příspěvků

Pro psaní příspěvků můžeme vkládat další vlastní tlačítka, která vkládají tagy v hranatých závorkách
Podrobně o této tématice na odkaze níže.
//www.phpbb.com/kb/article/adding-custom-bbcodes-in-phpbb3/


**

74LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


21

PHP pathinfo | php-pathinfo


Nejdůležitější informace, které získáme z cesty souboru.

// soubor, který je volán jako první
print $_SERVER ['SCRIPT_FILENAME']; // /www/domain/subdomain/cesky-jazyk/gramatika/index.php
$path_parts = pathinfo($_SERVER ['SCRIPT_FILENAME']);


echo $path_parts['dirname']. " dir"; // /www/domain/subdomain/cesky-jazyk/gramatika
echo $path_parts['basename']. " base"; // index.php
echo $path_parts['extension']. " ext"; // php
echo $path_parts['filename']. " file"; // index  az od PHP 5.2.0

// cesta k souboru, ve kterém je aktualni print a byl inkludován - include v index.php
print __FILE__; // /www/subdomains/cesk-jazyk/templates/header.php 

5

Jak instalovat rozšíření MODs pro phpBB | jak-instalovat-rozsireni-mods-pro-phpbb-id-24


Stáhněte si balíček MODU, který chcete používat ze stránek //www.phpbb.com/customise/db/modifications-1/

Baliček vybalte do adresáře a soubor install.xml otevřete v prohlížeči.
Postupujte dle instrukcí z install.xml

**


**
28

PHP Copyright | php-copyright


Jak snadno vložit na stránku přenositelný kód s copyright vašich stránek v php.

    <font color=#3E845E size="0.8px">Copyright © 2008-<?php print date("Y").' '.$_SERVER ["HTTP_HOST"];?>, all right reserved
   </font><br>72

JavaScript Math functions examples | javascript-math-functions-constans-examples


List of usefull JavaSript functions and constans


var 1_radian_to_degree = 180 / Math.PI; // 57,295779513082320876798154814105 degree
var 1_degree_to_radian = Math.PI / 180; // 0,01745329251994329576923690768489 radian
var 360_degree = 2 * Math.PI * 1_radian_to_degree;

parseInt("10.33") // returns 10 string to integer
parseFloat("10.33") // returns 10.33 string to float

// change sign
var a = -1;
a = a * -1; // +1
// random sign
a *= Math.floor(Math.random()*2) == 1 ? 1 : -1; 


var who_is = 58;
var type = (typeof who_is); // number

Math.E // natural logarithms, e, approximately 2.718281828459045
Math.LN10 // natural logarithm of 10, approximately 2.302585092994046
Math.LN2 // natural logarithm of 2, approximately 0.6931471805599453
Math.PI // approximately 3.141592653589793
Math.SQRT1_2 // square root of 1/2 which is approximately 0.7071067811865476
Math.SQRT2 // square root of 2, approximately 1.4142135623730951
Math.pow(4, 2) = 16 // 4 x 4 ... base 4 to the exponent 2 power
Math.abs(-5) absolute value of a number // return 5

Math.tan(degrees * Math.PI / 180) // get tangent from degrees
Math.tan(degree * Math.PI / 180)*adjacent = opposite
opposite / Math.tan(degree * Math.PI / 180) = adjacent
Math.acos(adjacent / hypotenuse) // angle of a right-angle triangle in radians
Math.atan(opposite / adjacent) // angle of a right-angle triangle in radians
var adjacent = Math.cos(radian) * hypotenuse; // leng of adjacent side 
// find the point on a circle if you know the circle´s radius
var x = Math.cos(pointAngleInRadiansFromCentreOfCircle) * radius;
var y = Math.sin(pointAngleInRadiansFromCentreOfCircle) * radius;

Math.cbrt(64) // cube root of a number 4 (4 x 4 x 4)
Math.exp(xNumber) // returns e<sup>xNumber</sup> ... e == Math.E 


Math.ceil() // always rounds a number up to the next largest integer
Math.ceil(1.001) // 2

Math.floor() // returns largest integer less than or equal to a given number
Math.floor(5.85) = 5
Math.floor(-5.15) = -6

const arrayA = [2, 3, 1];
Math.min(...arrayA) = 1;
Math.max(1, 3, 2) = 3;

Math.random() // returns 0.000.... - 0.99999999999
Math.random() * 3 // returns 0.000 - 2.99999999999

Math.round() // returns value of a number rounded to the nearest integer.
Math.round(0.9) // 1
Math.round(5.5) // 6
Math.round(5.05) // 5 

Math.floor(Math.random() * 3) // returns 0, 1, 2Date: 14.06.2020 - 08:38
16

Notepad++ select javascript content | notepad-select-javascript-content-id-2346


Jak vybrat kód mezi taky v Notepad++
How to select f.e. javascript tag contetn in Notepad++
- insert content between braces
- put caret behind the last bracket
- press Ctrl + left Alt + B or Ctrl + Shift + B to control the first brace


< script>
{
var bla = 0;
// bla bla ... long content
} // place caret/cursor behind the last brace { and press Ctrl + left Alt + B (Notepad++)
< /script>

At Settings->Preferences->Delimiter, change the delimiters
from parentheses to braces and check the multi-line box.
Then you can Ctrl-double-click on either brace to highlight everything in between.


Editace: 9.6.2020 - 20:31
Počet článků v kategorii: 74
Url:pridavani-tlacitek-pro-psani-prispevku-id-23

AD
Share
Share
Tweet