Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

phpbb forum Přidávání tlačítek pro psaní příspěvků

Pro psaní příspěvků můžeme vkládat další vlastní tlačítka, která vkládají tagy v hranatých závorkách
Podrobně o této tématice na odkaze níže.
//www.phpbb.com/kb/article/adding-custom-bbcodes-in-phpbb3/


**

74LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


29

PHP Get files from dir | php-get-files-from-dir


Jak získat obsah určité složky příklad v php./*************************
 * vyhleda soubory s prislusnou koncovkou
 * a vrátí nejmladsi soubor 
 * $extension
 */ 
 function getFileFromDir($path, $extension)
 { // BEGIN function getFileFromDir
 	  $fileReturn; $z = 0;
  if (is_dir ($path)) {
    $dh = opendir($path); // or die (" Directory Open failed !");
    
    while ($file = readdir($dh)){
      //print $file.'<br />';     
     if (is_file($path.$file)) { 
      //print $file.'<br />';
      $ar = explode(".", $file);
      if (count($ar) > 1) { 
      	if (strtolower($ar[count($ar) - 1]) == $extension) { // "zip", "exe" or other extension
         $fileReturn[$z][0] = date ("Ymd", filemtime($path.$file));         
         $fileReturn[$z][1] = $file;
       	  $z++;
        //break;
       }
      }	
     }
    }

    closedir ($dh);
  }
  if ($fileReturn) { 
    sort($fileReturn);
    return $fileReturn[count($fileReturn) - 1][1];  	
  }

 } // END function getFileFromDir
 /***************************
44

javascript Object methods | javascript-object-methods


 

toString([radix])
/* prevede objekt na string */

toLocaleString()
var myDate = new Date(); 
document.write( myDate.toLocaleString());
// 24. února 2009 10:50:02 

valueOf()
  var number = new Number();
  number = Number(100);
  if (!isNaN(number))
    document.write(number.valueOf()); // 100


hasOwnProperty(proName)
var theObj = { prom : 'bla' };
if ( theObj.hasOwnProperty )
{
 document.write( "Has 'prom': " + theObj.hasOwnProperty( 'prom' ) + 'n' ); // true
 document.write( "Has 'prom2': " + theObj.hasOwnProperty( 'prom2' ) + 'n' ); // false
}


isPrototypeOf(object2)
function fc(){
 var reg = new RegExp();            
 return (RegExp.prototype.isPrototypeOf(reg)); // return true.
}propertyIsEnumerable(proName)
 var a = new Array("apple", "banana", "cactus");
 document.write(a.propertyIsEnumerable(2)); // true
37

PHP UTF-8 soubor vytvoření | php-utf-soubor-vytvoreni


Pokud chceme vytvořit soubor, jehož obsah bude čten, jako UTF-8 UNICODE stačí vstupní string nechat projít funkcí utf8_encode. Pokud pak například text souboru použijeme v php scriptu v kódování UTF-8, text souboru bude správně zobrazen. $fHnd = fopen($newName, "w");
 $row = utf8_encode('řčšě'); 
 fwrite($fHnd, $row."\r\ n");
 fclose($fHnd);

14

Re: Regulérní výrazy regex nápady a šablony | re-regulerni-vyrazy-regex-napady-a-sablony-id-2314


Jeden znak: a, b nebo c [abc] [abc]a bb ccc
Znak kromě: a, b nebo c [^abc] [^abc]d, ff, mmm ale ne a, bb, ccc
Znak od až po: a-z [a-z] [a-z]jez, mez, bez ale ne keřík - neumí diakritiku
Znak není v rozsahu: a-z [^a-z] vybere prázdné mezery i pismena s diakritikou
Znak v rozsahu: a-z nebo A-Z [a-zA-Z] neumí diakritiku
Jakýkoliv jednotlivý znak . bere vše i diakritiku, kromě znaku konce řádku
Znak mezery \s ^\r
\t\f\v a mezery
Znak není mezera \S vše kromě mezer viz výš
Číslice \d pouze číslice
Libovolné jiné než číslice \D vše výjma číslic
Jakýkoliv znak písmena \w \w+celá slova pokud neobsahují diakritku či nepísmena
Jakýkoli znak jiný než písmeno \W \W+*-+#@ ale ne _ podtržítko
Vše co bude v závorce (group) (...) (he)všechna he ze slov
Buď a nebo b (a|b) (a|b)vybere vešechna a i b ze slov
Nula nebo jeden znak a a? bao?bao , ba, ale ne samotne b
Nula nebo více a* bao*ba, bao ale ne b, bax, bac
Jeden nebo více a+ a až nekonečno aaaa i a uprostřed slova
Přesně 3 znaky a a{3} aaa aaaa jen první 3 znaky, ale ne aa
3 nebo více znaků a a{3,} aaa až nekonečno aaaaaaaa
Mezi 3 a 6 znaky a a{3,6} aaa aaaaaa ale ne aa
Začátek řetězce ^ ^\w+např. slovo je začátek nového řádku
Konec řetězce $ \w+$(veme konci) poslední slovo na konci
Hranice slova \b d\b(veme d na konci slov) hrad led
Není hranice slova \B a\Ba v ab, ale ne v ba
Nový řádek
\r
?|
cross platform newline / nalezne nový řádek napříč platformami
Tab - tabulátor \t
Carriage return CR \r návrat vozíku https://cs.wikipedia.org/wiki/Carriage_return
41

javascript String functions | javascript-string-functions(typeof "813") // string
(typeof 813) // number

parseInt("10.33") // returns 10 string to integer
parseInt('2def8'); // 2
parseInt('a2def8'); // NaN

parseFloat("10.33") // returns 10.33 string to floatcharAt(index) 
/* Returns the character at the specified index */
 var str = new String('Sample'); 
 str.charAt(3)); // p
// startsWith
var str = "HELLO WORLD";
 var res = str.charAt(0); // H
// endsWith
 var res = str.charAt(str.length - 1); // D

charCodeAt(index) 
/* Returns an integer representing the Unicode encoding 
of the character at the specified location */
 var str = new String('Sample'); 
 str.charCodeAt(3)); // 112fromCharCode([code1[, code2[, ...[, codeN]]]]) 
/* Returns a string from a number of Unicode character values */
   var e = window.event;
   var str = String.fromCharCode(e.keyCode); // keydown etc.


concat([item1[, item2[, . . . [, itemN]]]]) 
/* Returns a new array consisting of a combination of two or more arrays */
  var arr1 = new Array("Hello, ", "Dolly uranove");
  var arr2 = new Array("World!", "dort");
  var myConcatArray = arr1.concat(arr2);
  alert(myConcatArray[3]); // dortconcat([string2[, string3[, . . . [, stringN]]]]) 
/* Returns a string value containing the concatenation 
of two or more supplied strings */
  var string1 = new String("Hello, ");
  var string2 = new String("World!");
  var myConcatString = string1.concat(string2); // Hello, World!
indexOf(subString[, startIndex]) 
/* Returns the character position where the first occurrence 
of a substring occurs within a String object */

lastIndexOf(substring[, startindex]) 
/* Returns the last occurrence of a substring within a String object */

localeCompare(stringExp) 
/* Returns a value indicating whether two strings 
are equivalent in the current locale */
var str1 = "1";
var str2 = "2";
var n = str1.localeCompare(str2); // -1
var str1 = "2";
var str2 = "2";
var n = str1.localeCompare(str2); // 0
var str1 = "a";
var str2 = "b";
var n = str1.localeCompare(str2); // -1
var str1 = "b";
var str2 = "a";
var n = str1.localeCompare(str2); // 1match(rgExp) 
/* Executes a search on a string using a regular expression 
pattern, and returns an array containing the results of that search */

var rgExp = /some text/g;
replace(rgExp, replaceText) 
/* Returns a copy of a string with text replaced 
using a regular expression or search string */

search(rgExp) 
/* Returns the position of the first substring 
match in a regular expression search */
n   // A newline character 
.    // Any character except a newline 
r   // A carriage return character 
t   // A tab character 
b   // A word boundary (the start or end of a word) 
B   // Anything but a word boundary 
d   // Any digit (same as [0-9]) 
D   // Anything but a digit (same as [^0-9]) 
s   // Single whitespace (space, tab, newline, etc.) 
S   // Single nonwhitespace 
w   // A "word character” (same as [A-Za-z0-9_]) 
W   // A "nonword character” (same as [^A-Za-z0-9_])

slice(start, [end]) 
/* Returns a section of an array or string */
  var myString = new String("This is a test");
  var mySlice = myString.slice(2,6); // is i  // pos: 2 to 5 // 0==T, 1==h, 2==i, 3==s, 4==" ", 5==i
mySlice = myString.slice(-3); // est // end of string
mySlice = myString.slice(0); // This is a testsplit([separator[, limit]]) 
/* Returns the array of strings that results 
when a string is separated into substrings */
 var str = "one two three";
 var words = str.split(" ");
 var len = words.length; // 3


substring(start, end) 
/* Returns the substring at the specified location 
within a String object */
var inpTxt = "Hello there";
alert(inpTxt.substring(6, 10)); // ther


substr(start [, length ]) 
// Returns a substring beginning at a specified 
// location and having a specified length
  var s = "The love in Spain.";
  ss = s.substr(12, 5); // SpaintolocaleLowerCase() 
/* Returns a string where all alphabetic characters 
have been converted to lowercase, taking into account 
the host environment's current locale */

toUpperCase() 
/* Returns a string where all alphabetic characters 
have been converted to uppercase */

var myString = "My text";
myString.anchor //places an HTML anchor with a NAME attribute around specified text in the object
myString.big
myString.blink
myString.bold
myString.concat
myString.fixed
myString.fontcolor
myString.fontsize
myString.charAt
myString.charCodeAt
myString.indexOf
myString.italics
myString.lastindexOf
myString.length
myString.link
myString.match
myString.replace
myString.search
myString.slice
myString.small
myString.split
myString.strike
myString.sub //places HTML SUB tags around text in a String object
myString.substr
myString.substring
myString.sup
myString.toLowerCase
myString.toString
myString.toUpperCase
myString.valueOf
var str = "58";
var res = str.valueOf();
var type = (typeof res); // string
var str = 58;
var res = str.valueOf();
var type = (typeof res); // number


Editace: 9.6.2020 - 20:31
Počet článků v kategorii: 74
Url:pridavani-tlacitek-pro-psani-prispevku-id-23

AD
Share
Share
Tweet