Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

PHP CORS Cross Origin access control allow origin example html


AD MOB

CORS-Cross-Origin-Resource-Sharing Header set Access-Control-Allow-Origin Source Code Example

Usefull Links here

https://www.w3.org/wiki/CORS_Enabled

https://www.moesif.com/blog/technical/cors/Authoritative-Guide-to-CORS-Cross-Origin-Resource-Sharing-for-REST-APIs/

Apache .htaccess Allow File Types


<IfModule mod_setenvif.c>
 <IfModule mod_headers.c>
  <FilesMatch ".(bmp|cur|gif|ico|jpe?g|png|svgz?|webp)$">
   SetEnvIf Origin ":" IS_CORS
   Header set Access-Control-Allow-Origin "*" env=IS_CORS
  </FilesMatch>
 </IfModule>
</IfModule>

.htaccess which is closest to the file!!!!!

Date: 17.06.2020 - 08:09

77LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


51

javascript Error reporting | javascript-error-reporting


Jak můžeme získat chyby na htm html stránce, které se projeví u uživatele v prohlížeči.
Ukážeme si příklad, který odešle zprávu o tom, že stránka je o 100px šiřší, jak uživatelova CLIENTAREA ( to, co vidí uživatel ze stránky) prohlížeče a také, že stránka nemá nastaven charset na UTF-8

Kód sestává ze javascriptu a php scriptu, který bude na serveru ukládat chybová hlášení.

Nejdříve javascript

Tento script vložíme až na konec htm html (nebo inc php šablony kde je ukončení ) stránky mezi tagy /body a /html</body>
 <script type="text/javascript">
  var s = new String();
  var bUtf8 = false;
  var m = document.getElementsByTagName("META");
  for(var i = 0; i < m.length; i++){
    s = m[i].content;
    s = s.toLowerCase();
    var nP = s.indexOf('charset');
    var nPutf = s.indexOf('utf-8');
    if(nP != (-1) && nPutf != (-1))
      bUtf8 = true;
  }

var httpRequestMy;
var sIE = "", sFF = "";

var nClientW = (parseInt(document.body.clientWidth));  
var nScrollW = (parseInt(document.body.scrollWidth)); 
var nRozdil = nScrollW - nClientW;
if(nRozdil > 100 || bUtf8 == false){
  // IE/zbytek sveta
  if (window.ActiveXObject) {
   httpRequestMy = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  sIE = "-IExplorer-";
  } else {
   httpRequestMy = new XMLHttpRequest();
  sFF = "-Firefox-and-others-";  
  }

  var d = new Date();
  var url = "//myweb.com/stat/error.php?mess=<?php echo $_SERVER [SCRIPT_NAME];?>-pageWidth-" 
  + nScrollW.toString() + "---clientWidth-" + nClientW.toString() 
  + "-date-" + d.toDateString()+ "-" + d.toTimeString() + sFF + sIE;
  if(bUtf8 == false)
   url = "//myweb.com/stat/error.php?mess=<?php echo $_SERVER [SCRIPT_NAME];?>-UTF-8-false";
  httpRequestMy.open("GET", url, true);   
  httpRequestMy.onreadystatechange= function () {processRequest(); } ;
  httpRequestMy.send(null);   
 }
 else {   
  //alert(nRozdil);
 }

/****************/
function processRequest() {
 if (httpRequestMy.readyState == 4) {
  if(httpRequestMy.status == 200) {
   var response = httpRequestMy.responseText;
   if (response == 'EMPTY') {
    alert('empty');   
 }
   else { 
    //alert('OK');     
    }
   } 
  }
  else {
  
//    alert("Error page loading "
//     + httpRequestMy.status +":"+ httpRequestMy.statusText);
  }
 }
 
</script> 

</html>
 

error.php může obsahovat takový kód<?php
 function vytvorNovyAzapisDoSouboru($fname, $poleVstup)
 { // BEGIN function vytvorNovyAzapisDoSouboru
 	  if(file_exists($fname))unlink($fname);
    $fp = fopen($fname, "a");  
  if (flock($fp, LOCK_EX)) { // do an exclusive lock
			foreach ($poleVstup as $key=>$value) {
   if(strlen($value)>5)
   fwrite($fp, $value."
"); // D, d M Y  	
  }
 
			flock($fp, LOCK_UN); // release the lock
		} else {
			echo "Couldn't lock the file !";
		}

		fclose($fp);
		chmod($fname, 0777);
 } // END function vytvorNovyAzapisDoSouboru 
 
$mess = $_GET['mess']; 
 $poleVstup = array();
 if(file_exists('err_mess.txt')){
  $poleVstup = file('err_mess.txt');
 }
 array_push($poleVstup, $mess);
 //print_r($poleVstup);
 vytvorNovyAzapisDoSouboru('err_mess.txt', $poleVstup); 
 
?>

37

PHP UTF-8 soubor vytvoření | php-utf-soubor-vytvoreni


Pokud chceme vytvořit soubor, jehož obsah bude čten, jako UTF-8 UNICODE stačí vstupní string nechat projít funkcí utf8_encode. Pokud pak například text souboru použijeme v php scriptu v kódování UTF-8, text souboru bude správně zobrazen. $fHnd = fopen($newName, "w");
 $row = utf8_encode('řčšě'); 
 fwrite($fHnd, $row."\r\ n");
 fclose($fHnd);

20

PHP Cesta k souboru se šipkami | php-cesta-k-souboru-se-sipkami


Pro orientaci návštěvy na Vašem webu je tu funkce v PHP, která rozepíše cestu k právě otevřenému souboru do menu, kde jsou jednotlivé části odděleny dvojšipkou:Path with arrows

Path with arrows - PHP functions make menu when is every folder on files path as links separated double arrows

function PathWithArrows () {
  $root = '//moje-stranky.cz';
  $cesta = explode('/', $_SERVER["PHP_SELF"]);
  $cestaPomociSipek = "";
  $home = "";
  $n = 0;
  foreach ($cesta as $str)
  {
 
  	 if($n == 0){
  	 	$home = '<a href="'.$root.'">home</a>';
 
  	 $n++;
  	 continue;
  	 }
  	 if($str !== ""){
 
  	 $root .= '/'.$str;
   $cestaPomociSipek .= ' » <a href="'.$root.'"> $str </a> ';
   }

  }
  return $home.$cestaPomociSipek;
} 
32

PHP php new | php-new


Pokud vytvářite novou instanci nějakého objektu, musíte použít klíčové slovo newclass myClass {   
  private $var = 'Who I am? ';
	function __construct($val){
		$this->var .= $val;
	}
  function fc()   
  {   
      print 'Hello from myClass <br>';   
  		print $this->var;
  }   
 }   
$myInstance = new myClass('I am a variable');   
$myInstance->fc(); // Hello from myClass <br>Who I am? I am a variable


52

Number format javascript | number-format-javascript


Jak naformátovat číslo například 1000 aby výstup byl 1 000.

How formatting Numbers in javascript// in us return 1,000.00 in czech cz return 1 000,00
var newNumber = format_Of_Number ('cz', 1000.00); // cz is czech format - us is us format of number 


function format_Of_Number (stat, num) {
 stat = stat.toLowerCase();
	nStr = this + '';
	var x = nStr.split('.');
	var x1 = x[0];
	var x2;
	if(stat=='cz')
	x2 = x.length > 1 ? ',' + x[1] : ''; // nahradime tecku carkou
	else if(stat=='us')
	x2 = x.length > 1 ? '.' + x[1] : ''; // us format
	
	var rgx = /(d+)(d{3})/;
	while (rgx.test(x1)) {
		if(stat=='cz')
		x1 = x1.replace(rgx, '$1' + ' ' + '$2'); // nahradime mezerou cesky format 1 000,00
		else if(stat=='us')
		x1 = x1.replace(rgx, '$1' + ',' + '$2'); // us format 1,000.00
	}
	return x1 + x2;
}Editace: 17.6.2020 - 12:56
Počet článků v kategorii: 77
Url:php-cors-cross-origin-access-control-allow-origin-example-html

AD
11 Share
Share
Tweet