Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

javascript js functions like old class example not ECMAScript 2015 ES6


AD MOB


// IF variable is not defined (or has a falsey value) THEN set it to an empty object.
// ELSE do nothing (technically speaking, variable gets assigned to itself)
var variable = variable || {} ;

function test(){
  console.log(1);
}
// when called
test(); // 1
// or
var a = test;
a(); // 1

// or autocall if code executed
var test2 = function(){
 console.log(2);
}
// test2 is undefined because the function test2 has no return value

// return string
function stringTest(param) {
  return 'Hello ' + ' ' + param;
}

console.log(stringTest("Alice")); // Hello Alice

// return number
function numberTest(param) {
  return 6 + param;
}

console.log(numberTest(5)); // 11// or autocall if code executed 
// function is like other variables
// parenthesis is for made groups or call functions.
// Immediately-Invoked Function Expression,
// or IIFE for short. It executes immediately after it’s created.
(function(){
 // all your code here
 var foo = function() {};
 window.onload = foo;
 // ...
})();

// foo is unreachable here (it’s undefined)

//////////////////////////////
// IIFE Immediately Invoked Funtion Expression
var greeting = function(name) {
  return 'Hello ' + ' ' + name;
}('John');

console.log(greeting); // Hello John
console.log(typeof greeting); // string
console.log(greeting('Suzan')); // Uncaught TypeError: greeting is not a function
///////////////////////
var val = (function(){
   var a = 0; // in the scope of this function
   return function(x){
     a += x;
     return a;
   };
})();

alert(val(10)); //10
alert(val(11)); //21

///////////////////////
// create the structure

var testHash = {
  a : 1,
  b : function(){
   console.log(4);
  },
  c: function(param){
	  var num = param +5;
	  return num;
  }
}
console.log(testHash.a); // 1
testHash.b(); // 4
testHash['b'](); // 4
testHash.c(7); // 12

/////////////////////////
// or function like class
function TestClass(n) {
  this.some_property = n;
  this.some_method = function() {
    console.log(this.some_property);
  };
}

var foo = new TestClass(3);
var bar = new TestClass(4);
foo.some_method(); // 3
bar.some_property += 2;
bar.some_method(); // 6
// console.log(some_property); // Uncaught ReferenceError: some_property is not defined


//////////////////////////
function Car(brand, year) {
	return {
		brand: brand,
		year: year
	}
}
var honda = Car("Honda", 1999); 
console.log(honda.brand); // Honda
console.log(honda.year); // 1999 

honda.brand = "Honda new Generation";
honda.year = 2021; 
console.log(honda.brand); // Honda new Generation
console.log(honda.year); // 2021

var mazda = Car("Mazda",1987);
console.log(honda.brand); // Honda new Generation
console.log(mazda.brand); // Mazda

//////////////////////////////////////
// simplified code 

 var TEST_CLASS = TEST_CLASS || {};

TEST_CLASS.pokus = TEST_CLASS.pokus || (function() {
  // -------------------------------------------------------------------------
  // Private static variables and methods
  // -------------------------------------------------------------------------
  
  var privateStaticNumber = 5;
  var privateStaticString = "My privateStaticString: ";
  var privateStaticArray = [];

	function privateStaticMethod(){
		console.log('privateStaticMethod');
	}

	// CONSTRUCTOR CTOR
	return function(config) {
		 // ----- private variables -----

    var me = this,
    isPaused = false;
		this.privateStaticNumber = config.firstParam;
		this.privateStaticString = privateStaticString + config.secondParam; // += produce: undefined I am from secondParam
		this.privateStaticArray = config.thirtParam;
			
		// ----- private methods -----
    function getMode (mode, speed) {
			// document.getElementById(mode).addEventListener('click', function () { snakeSpeed = speed; });
		}
		
		// ----- public variables -----
    me.correct = 0;
    me.wrong = 0;
		
		// ----- public methods -----
    
    me.setString = function(val) {
      this.privateStaticString = val;
    };
    me.getString = function() {
      return this.privateStaticString;
    };
		me.publicMethod = function(param){
			console.log(param + ' from me.publicMethod()');
		};

	
	}; // end CTOR
})();
// end TEST_CLASS.pokus


var _me = _me || {};
var _me_test = new TEST_CLASS.pokus({firstParam:8, secondParam:" I am from secondParam", thirtParam:[1,3,9]});
// TEST_CLASS.pokus.privateStaticMethod(); // is not a function
// TEST_CLASS.pokus.publicMethod("Hola!"); // TEST_CLASS.pokus.publicMethod is not a function
// TEST_CLASS.publicMethod("Hola hej!"); // TEST_CLASS.publicMethod is not a function
 
// TEST_CLASS.pokus.publicMethod(" Hello!"); // is not a function
_me_test.publicMethod(" Hello!"); // Hello! from me.publicMethod()
console.log( _me_test.getString()); // My privateStaticString: I am from secondParam
console.log( _me_test.isPaused); // undefined
 
Date: 04.11.2020 - 23:14

77LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


32

PHP php new | php-new


Pokud vytvářite novou instanci nějakého objektu, musíte použít klíčové slovo newclass myClass {   
  private $var = 'Who I am? ';
	function __construct($val){
		$this->var .= $val;
	}
  function fc()   
  {   
      print 'Hello from myClass <br>';   
  		print $this->var;
  }   
 }   
$myInstance = new myClass('I am a variable');   
$myInstance->fc(); // Hello from myClass <br>Who I am? I am a variable


59

Timer javascript | timer-javascript


Timer in javascript example source code will opening random link in random time.


// setTimeout() 
// clearTimeout()

var start = new Date();

function timedCount()
{
 var now = new Date();
 var resultMilliSeconds = now.getTime() - start.getTime();
 // create some div with id txt
 document.getElementById('txt').innerHTML = resultMilliSeconds;
}
var t = setTimeout("timedCount()",1000);
// clearTimeout(t); // for stopping create button with onclick clearTimeout(t)

Použití timeru v javasciptu. Příklad otvírá náhodně náhodný odkaz v okně prohlížeče za náhodný časový interval.


var c=0;
var t = new String().toString();
var t2 = new String().toString();
var timer_is_on=0;
var newWindow;
function open2(url, opt){
 if (opt == 0) // current window
  window.location = url;
 else if (opt == 1){ // new window
  if(newWindow) newWindow.open(url,"_parent");
  else
  newWindow = window.open(url);
  
  }
 else if (opt == 2) // background window
  {window.open(url); self.focus();}
}
var ar = new Array (
"https://www.okhelp.cz/polevky/"
,"https://www.okhelp.cz/auto-moto/"
,"https://www.okhelp.cz/pc-mobily/"
);

function timedCount()
{
var randomnumber=Math.floor(Math.random()*ar.length)
open2(ar[randomnumber],1);

document.getElementById('txt').value=c;
c=c+1;
t=setTimeout("timedCount()",1000 * (randomnumber + 4));

}

function doTimer()
{
if (!timer_is_on)
 {
 timer_is_on=1;
 timedCount();
 
 }
}

function stopCount()
{
clearTimeout(t);
clearTimeout(t2);

timer_is_on=0;
}  
  </script>
  
  
</head>
<body>

<form>
<input type="button" value="Start count!" onClick="doTimer()">
<input type="text" id="txt">
<input type="button" value="Stop count!" onClick="stopCount()">
</form>53

Is object javascript check if typeof object != undefined | is-object-javascript


Jak zjistit v javascriptu zda objekt existuje

How test if an object exists undefined or null.if (typeof OBJECT_NAME != "undefined") {
    //object exists ... execute code here.
}

// or best of use try catch
var nObject;
try{
  
   nObject = image.image; // is image.image object?

 }catch (e){
 alert(e.message.toString()); // e.message == 'undefined' is null or not an object
 return; // or continue if image.image is a object
 }
// you can test now nObject as typeof nObject
if(typeof nObject == 'string') // or others etc.
{
 // do something
}// dont use this

if (OBJECT_NAME != null) {
    //if object dont exists will error
}


0

htaccess rady a zkušenosti | htaccess-rady-a-zkusenosti


htaccess rady a zkušenosti

Testování kódu htaccess ZDE

Příklady na jakpsatweb
Dokumentace na apache.org
Testování regexů

Komentar nesmi byt na stejnem radku, jako kod. Zde jsou komentare, na konci radku (vedle) prikazu, jen kvuli snadnejsimu pochopeni kodu.

RewriteCond string (regex1) # tento radek nebude fungovat, koment musi byt na samostatnem radku, nejlepe nad provadenym kodem.

# tak je to spravne, komentar na samostatnem radku a nejlepe nad ukolem 
RewriteCond string (regex1)

RewriteRule dosáhne jen na regex předchozího RewriteCond!

RewriteCond string (regex1) # nedosahne
RewriteCond string (regex2)
RewriteRule (regex) %1 # v %1 bude regex2

Číslo za % udává, kolikátá skupina předchozího regexu v RewriteCond bude použita. %0 vezme vše ze všech skupin.
Pokud skupina neexistuje, tak se vypíše jako %N , kde N je číslo skupiny, která nebyla nalezena.
$1 číslo za $ udává kolikátá skupina regexu bude použita, ale platí jen pro RewriteRule z jeho vlastního regexu. $0 vezme všchny skupiny (group) regexu z RewriteRule.
RewriteCond může být několikrát za sebou, ale jakmile se jedna z těchto podmínek nesplní, tak se nesplní ani následující RewriteRule!


RewriteCond # podmínka nesplněna
RewriteCond # splněna
RewriteRule # se nevykoná, protože jedna z podmínek nebyla splněna

RewriteRule přísluší vždy k předchozímu - předchozí skupině RewriteCond. Následující RewriteRule už je samostatné viz příklad:


RewriteCond
RewriteRule # tohle reaguje na předchozí podmínku a vykoná se, když je podmínka splněna
RewriteRule # tohle už je samostatné a nebude brát ohled na podmínku - podmínky v předchozích řádcích.
Využití regexu, který bude vytvořen až v následujícím RewriteRule. Regex Back-Reference Availability

Date: 27.02.2020 - 11:11
56

javascript Sort array | javascript-sort-array


How to sort array in javascript.

sort diacritical diakritika


function sortCZ(a, b) { 
var token = {'á': 'a', 'č': 'c', 'ď': 'd', 'é': 'e', 'ě': 'e', 'í': 'i', 'ň': 'n', 'ř': 'r', 'š': 's', 'ť': 't', 'ú': 'u', 'ů': 'u', 'ý': 'y', 'ž': 'z'}; 
var code_a = (token[a]) ? token[a].charCodeAt(0) + 0.5 : a.charCodeAt(0); 
var code_b = (token[b]) ? token[b].charCodeAt(0) + 0.5 : b.charCodeAt(0); 
// example s=115 š will 115.5 in array immediately after s OK :)
if(token[a]){
 some = token[a].charCodeAt(0) + 0.5; // 115.5
 some = token[a].charCodeAt(0); // 115
 }


return code_a - code_b; 
} 

var ar = new Array("x","č","a","c","h","z","a","ř","e","ž","ě","ň","í","d","š"); 
ar.sort(sortCZ);


Editace: 7.2.2021 - 09:37
Počet článků v kategorii: 77
Url:javascript-js-functions-example

AD
11 Share
Share
Tweet