Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Latinské citáty s českým překladem

Bez Reklamy
A
A DEO VOCATUS RITE PARATUS - Komu dal bůh úřad, tomu dal i rozum.

ABSIT VIOLENTIA REBUS - Násilí budiž vzdáleno věcem ( J.A.Komenský)

AD FINEM SAECULORUM - Do konce věků.

ADAMANTE DURIOR - Tvrdší než ocel (o bezcitném, zatvrzelém člověku)

AEQUALITAS NON PARIT BELLUM-Rovnost neplodí války

AFFIRMANTI, NON NEGANTI, INCUMBIT PROBATIO - Důkaz musí podat ten kdo tvrdí, ne ten, kdo popírá (Své tvrzení musí dokazovat žaloba, ne obhajoba, práv)

AGE, SI QUID AGIS - Dělej,děláš-li něco.

ALIENA NE CURES- O cizí se nestarej

ALMA MATER - Živná matka, (universita)

AMANTES- AMENTES - milenci - šílenci

AMICITIA VERA IN CALAMITATE AGNOSCITUR - Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství

AMICOS SECUNDAE RES PARANT, ADVERSAE (CERTISSIME) PROBANT. -Přízeň osudu přátele získává, nepřízeň spolehlivě prověří. nebo Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. )

ARS AMANDI - umění milovat (Ovidius)

ARS HOMINEM FORMAT NEC SINIT ESSE MALUM. -Umění zkrášluje člověka a nedovolí mu být špatný. )

ARS MEDICA MAGNA EST - umění lékařské je mocné

 

B
BACCHUS ET ARGENTUM MUTANT MORES SAPIENTUM - Víno a peníze, mění i mravy mudrce

BENE MERlTUS - Plně po zásluze

BENE NATIS TURPE EST MALE VIVERE - Je potupné,když žijí špatně lidé urození

BENEFICIUM DARE EST DEUM IMITARI - Prokazovat dobra znamena napodobovat boha

BENEFICIUM REGALE - Královské dobrodirn

BIDUUM - Doba dovou dnu nasledujicích po sobě

BIENNIUM - Dvouletí

BIS AD EUNDEM LAPIDEM OFFENDERE - Dvakrát zakopnout o tentýš kámen

BIS DAT, QUI CITO DAT - Dvakrát dává, kdo rychle dává

BIS EMORI EST ALTERIUS ARBITRIO MORI - Umírá dvakrát, kdo umířá z cizí vůle

BIS INTERIMITUR, QUI SUIS ARMIS PERIT - Dvakrát umírá ,kdo svými zbraněmi

BONA MENTE - V dobré víře, úmyslu.

BONA OPINIO HOMINUM TUTIOR PECUNIA EST - Dobrá pověst je jistější než peníze.

BONA TURPITUDO EST, QUAE PERICULUM VINDICAT- Je dobrá hanebnost, jež nebezpečí odvrací

BONA VENIA VESTRA - S vaším svolením

BONI MORES CONSTANT VOLUNTATE - Dobre mravy se udrzují vůlí

BONI MORES CONSTANT VOLUNTATE - Dobré mravy se udržují vůlí

BONUM PRINCIPIUM FACIT BONUM FINEM - Dobrý začátek vede k dobrému konci

BONUS VIR SEMPER TIRO- Dobrák je stale prosťáček

C
CACATUM NON EST PICTUM - Naděláno není malováno ( O falešném umění, pokrytectví ap.)

CARERE PATRIA INTOLERABILE EST - Být bez vlasti je nesnesitelné (Seneca)

CASUS BELI - Důvod k válce, příčina sporu

CAVE CANEM - pozor pes

CAVE TIBI A CANE MUTO ET AQUA SILENTE-Varuj se němého psa a tiché vody

CAVE, NE CADAS- Dej pozor, abys nepadl

CENA COMESSA VENIRE-Přijít po hodech (přijít pozdě)

CLARA PACTA -BONI AMICI Jasné dohody -dobří přátelé

COMMUNE NAUFRAGIUM OMNIBUS SOLACIUM Společné neštěstí je pro všechny utěchou

CONSUMMATUM EST Dokonano jest

CONTRA FACTUM NON DATUR ARGUMENTUM Proti tomu, co uz se stalo, se neargumentuje

COPIA CIBORUM SUBTILITAS ANIMI IMPEDITUR Nadměrné papání,překáží bystrosti ducha

CRESCIT AMOR NUMMI, QUANTUM IPSA PECUNIA CREVIT - Láska k penězům roste, jak samo bohatství vzrůstá (Iuvenalis)

CUIUSVIS HOMINIS EST ERRARE,NULLIUS NISI INSIPIENTIS IN ERRORE PERSEVERARE. -Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává. nebo Každý člověk chybuje, jen hlupák však v chybách setrvává. ) Horatius

CUM CECIDERO, SURGAM - Kdykoliv upadnu, vstanu

CURRICULUM VITAE - životopis

 

D
DAMNAT , QUAE NON INTELLIGUNT - Odsuzují to, čemu nerozumějí

DE MORTUIS NIHIL NISI BENE - O mrtvých jenom dobré

DIES IRAE - Soudný den, den hněvu

DIVES, QUI SAPIENS EST- Bohaty je ten ,kdo je rozumný

DIVIDE ET IMPERA- Rozděl a panuj

DUBIA FORTUNA - Pochybné štěstí

DULCIA NON NOVIT, QUI NON GUSTA VIT AMARA Nepozná sladké, kdo neokusil hořké

DURA LEX, SED LEX - Tvrdý zákon, ale zákon

E
ECCE HOMO - Ejhle člověk
ERRARE HUMANUM EST - Mýliti se je lidské
ERRAT ET IN NULLA SEDE MORATUR AMOR -Láska je nestálá , příjde a hned je ta tam.
ERROR IN CALCULO - Chyba ve výpočtu.
ERROR IURIS - Právnický omyl.
EST NOBIS VOLUISSE SATIS - Nám stačí, že jsme chtěli.
EST PROFECTO ANIMI MEDICINA PHILOSOPHIA - Filozofie je určitě lékem duše.
EX NATURA VIVERE SUMMUM BONUM EST - Největším dobrem je žít podle přírody (Cicero)


F
FAC TUA, QUAE TUA SUNT, CETERA LINQUE DEO. -Za sebe udělej, co udělat můžeš, ostatní přenech Bohu. )

FACIES HIPPOCRATICA - tvář umírajícího :-))

FACTA PROBANT HOMINES - Činy svědčí o lidech

FINIS CORONAT OPUS - Konec korunuje dílo

FORTIS FORTUNA ADIUVAT (TERENTIUS)- Odvážným štěstí přeje

FORTITER IN RE, SUAVITER IN MODO - Tvrdě za cílem, jemně ve způsobech

FUNDAMENTUM - Základ, podklad

G
GRANDIBUS EXIGUI SUNT PISCES PISCIBUS ESCA - Pro velké ryby jsou drobné rybky vždy vítanou stravou


H
HAEC SIT PROPOSITI NOSTRI SUMMA: QUOD SENTIMUS, LOQUAMUR, QUOD LOQUIMUR, SENTIAMUS; CONCORDET SERMO CUM VITA. To ať je naše největší předsevzetí: co si myslíme, říkejme, a co říkáme, to si mysleme; nechť souhlasí řeč se životem )

HANNIBAL AD (ANTE) PORTAS - Hannibal před branami (Význam: Nepřítel je u bran, hrozí největší nebezpečí, bezprostřední ohrožení, jako rčení používá již Cicero, je to situace z 2. punské války 218-201př.Kr., kterou líčí Livius v Dějinách)

HOMO HOMINI LUPUS - Člověk člověku vlkem

HOMO HOMINIS LUPUS - člověk člověku vlkem:-))

HOMO LOCUM ORNAT, NON LOCUS HOMINEM - člověk zdobí úřad, ne úřad člověka :-))

HOSTIBUS EVENIAT LENTA PUELLA MEIS - Nechť má můj nepřítel dívku, která bez citu jest

I
IGNORANTIA - Nevědomost, neznalost

IN CAUDA VENENUM- Ve chvostu jed ( obvykle o jedovatosti, přeneseně i na konci ústního nebo písemného projevu)

IN VINO VERITAS - Ve víně je pravda

INOPS, POTENTEM DUM VULT IMITARI, PERIT - Chudák, který chce napodobit boháče, se zničí (Phaedrus)

Kdo štěstí přivykl, ten nejhorši má zvyk


L
LAPSUS LINGUAGE - Pochybení jazyka, přeřeknutí

LEONIA PARS - Lví podíl

LITTERA SCRIPTA MANET - Napsané trvá, (co je psáno, to je i dáno)

LUMEN MUNDI-Světlo světa

LUPUS OVIUM CUSTOS - Vlk hlídá ovce ( Kozel zahradníkem)


M
MAGNA PROMISISTI, EXIGUA VIDEO - Sliboval jsi velké věci, vidím však jen nepatrné (Seneca ml.)

MALA MENS, MALUS ANIMUS - Zlá mysl, zlý duch

MEDICUS CURAT, NATURA SANAT - lékař léčí, příroda uzdravuje.

MENS AGITAT MOLEM - Duch vládne hmotou (Vergilius)

MODUS OMNIBUS IN REBUS - OPTIMUM EST HABITU - Nejlépe je ve všem zachovávat míru (Plautus)

MORTEM CONFUGERE - Je stejně hanebné utíkat před smrtí jako utíkat se ke smrti

MULIER, QUAE MULTIS NUBIT, MULTIS NON PLACET - Žena, která se oddává mnohým, se mnohým nelíbí (Publilius Syrus)

MURILEGO MURES FIUNT ABSENTE REBELLES - Když kocour není doma, mají myši pré


N
NATURA DUCE ERRARE NULLO MODO POSSUMUS. -Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit )

NATURAM EXPELLAS FURCA, TAMEN USQUE RECURRET. -Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí. ) Lucretius

NE CREDAS AURUM, QUIDQUID RESPLENDET UT AURUM - Nevěř, že je všechno zlato, co po zlatě třpytivě září (Není všechno zlato, co se třpytí)

NEQUE LAUS IN COPIA NEQUE CULPA IN PENURIA CONSISTIT - Bohatství neznamená chválu a nedostatek hanbu (Apuleius)

NIHIL NOVI SUB SOLE - Nic nového pod sluncem

NON EST MAGNUS PUMILIO, LICET IN MONTE CONSTITERIT. -Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil. nebo Trpaslík zůstane trpaslíkem, i kdyby se na horu postavil. )

NON FACILE SOLUS SERVES, QUOD MULTIS PLACET - Není snadné si pro sebe uchovat, co se líbí mnohým (Publilius Syrus)

NON PLUS ULTRA - Nic (lepšího) nad to

NOSTI MORES MULIERUM; DUM MOLIUNTUR, DUM COMANTUR, ANNUS EST - Znáš způsoby žen; než se pohnou, než se upraví, uplyne rok (Terentius)

NOX ET AMOR VINUMQUE NIHIL MODERABILE SUADENT. -Noc a láska a víno, ty nemohou rozumně radit. nebo Láska, víno a moc, to nemůže k mírnosti radit. ) Seneca ml.

NULLA VIRO IURANTI FEMINA CREDAT - Žádná žena ať nevěří mužovým přísahám (Catullus, Básně)

NUPTIAS ENIM NON CONCUBITUS, SED CONSENSUS FACIT - Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad (Ulpianus)

O
OMNES AEQUO ANIMO PARENT, UBI DIGNI IMPERANT - Všichni ochotně poslechnou, poroučí-li lidé hodní vlády (Publilius Syrus)

OMNIA CUM AMICO DELIBERA, SED DE IPSO PRIMUS. -O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém nebo O všem se poraď s přítelem, ale nejprve přemýšlej o něm samém. )

OMNIS POTESTAS IMPATIENS CONSORTIS - Žádná moc nesnese společníka (Walther)

OVEM LUPO COMMITTERE -Svěřit ovci vlkovi :-))


P
PANEM ET CIRCENSES - Chléb a hry

PANEM ET CIRCENSES - Chleb a hry :-))

PARVA AVIS -PARVUS NIDUS - Malý pták -malé hnízdo :-))

PATRIA EST, UBICUMQUE EST BENE - Vlast je tam, kde je dobře ( Cicero)

PER NEFAS - Neprávem

PESSIMUS QUIDEM PUDOR EST VEL PARSIMONIAE VEL PAUPERTATIS - Nejhorší stud je stud za šetrnost či chudobu (Livius)

PLERIQUE TAM PRUDENTES EUNT DELPHIS QUAM DELPHOS- Velmi mnoho lidí jde z Delf stejně moudrých jako do Delf

PLORATUR LACRIMIS AMISSA PECUNIA VERIS-Ztratí-li majetek,smutní a roní skutečné slzy.

POETA NASCITUR, NON FIT - Básníkem se člověk nestavá, ale rodí

PONS ASINORUM-Oslí můstek

PORTATUR LEVITER, QUOD PORTAT QUISQUE LIBENTER- Břemeno lehko se nese tomu, kdo nese ho rád

POST MAXIMA NUBILA PHOEBUS-Po největších mracích Slunce

POTESTAS REGIA-Královská moc

POTIUS SERO QUAM NUMQUAM-Lepší pozdě,jak nikdy

PRAESTAT CAUTELA QUAM MEDELA-Lepší je opatrnost než léčení

PRAGA CAPUT REGNI-Praha hlava království

PRIMO LOCO - Na prvním místě

PRIMUM NON NOCERE-Především neškodit

PRIMUS INTER PARES- První mezi rovnými

PROPRIUM HUMANI INGENII EST ODISSE, QUEM LAESERIS - Je vlastní lidské povaze nenávidět toho, koho jsme uraziliQ
QUA VINUM INFLUIT, REFLUENT DECRETA BIBENTIS - Kudy se vlévá víno, i tajemství pijáka proudí (Opilý poví vše na sebe i na jiné)

QUALIS DOMINUS, TALIS ET SERVUS - Jaký pán, takový sluha (Petronius)

QUI BENE AMAT, BENE CASTIGAT - Kdo dobře miluje, dobře kárá

QUI FERT MALIS AUXILIUM POST TEMPUS DOLET- Kdo zlému pomáhá, ten časem lituje :-))

QUOD LICET IOVI, NON LICET BOVI - Co je dovoleno Iovovi, neni dovoleno volovi


R
REGIBUS BONI QUAM MALI SUSPECTIORES SUNT, SEMPERQUE IIS ALIENA VIRTUS FORMIDOLOSA EST - Králům jsou podezřelejší dobří než zlí, a ctnost druhých v nich vždy vzbuzuje hrůzu (Sallustius)

RETI VENTOS VENARI - Chytat vítr do sítě (Chytej vítr v poli)

RIDENTEM DICERE VERUM, QUID VETAT. -Co brání se smíchem říkat pravdu. nebo Co brání říkat pravdu jakoby žertem. )

RIXANTUR VILES DE LANA SAEPE CAPRINA. -Chudáci často spolu se hádají jen o chlup kozí, nebo : Hádá se často jen o kozí chlup. )


S
SAEPE IN MAGISTRUM SCELERA REDIERUNT SUA - Často se zločiny vracejí ke svému původci (Seneca ml.)

SED OMNES UNA MANET NOX ET CALCANDA SEMEL VIA LETI - Všechny nás čeká stejná noc a všichni se jednou vydáme cestou smrti (Horatius)

SERO VENIENTIBUS OSSA - Pozdě přicházejícím kosti

SIMIA SIMIA EST, ETIAMSI AUREA GESTAT INSIGNIA - Opice zůstává opicí, i když nosí zlaté ozdoby (svině zůstává sviní, by na sobě zlaté sedlo měla)

STATUS QUO ANTE - Předchozí stav


T
TABIDA CONSUMIT FERRUM LAPIDEMQUE VETUSTAS // ... SCRIPTA FERUNT ANNOS - Kámen i železo stráví ty zžíravé předlouhé věky // ...napsaná díla uchovají roky

TAM MARTE, QUAM MINERVA - Jak Martem, tak Minervou

TAM PARVUS NEMO, QUI NOCERE NEQUEAT-Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit

TAM SUBITO CORVUS, QUI MODO CYGNUS ERAT - Havranem náhle se stal nedávno labutí byl

TAM TURPE EST MORTEM FUGERE QUAM AD

TANTA VIS PROBITATIS EST, UT EAM VEL IN EIS, QUOS NUMQUAM VIDIMUS, VEL QUOD MAIUS EST,  IN  HOSTE  ETIAM  DILIGAMUS - Síla poctivosti je tak velká, že si jí vážíme i u těch, které jsme nikdy neviděli, a také což je ještě důležitější u nepřítele

TANTAE MOLIS ERAT ROMANAM CONDERE GENTEM - Tolik námahy stálo dát základy římskému státu

TANTALUS IN FLUVIIS NEC AQUA FRUITUR NEQUE POMO; / / SIC IN DIVITIIS ARDET AVARUS HOMO - Tantalus ve vlnách z vody ni z jablka užitku nemá; / / právě tak lakomý člověk uprostřed bohatství schne

TANTI ERIS ALIIS, QUANTI TIBI FUERIS - Ostatními budeš ceněn tak, jak si budeš ce-nit sám sebe

TANTO BREVIUS OMNE, QUANTO FELICIUS TEMPUS -Každá doba je tím kratší, čím je šťastnější

TANTO NOMINI NULLUM PAR ELOGIUM -Pro tak velké jméno není žádná chvála dost velká

TANTUM IURIS HABET UNUSQUISQUE, QUANTUM POTENTIA VALET - Každý má tolik práva, kolik má moci

TANTUM NE NOCEAS, CUM VIS PRODESSE, MEMENTO -Pamatuj jen, abys neškodil tam, kde snažíš se prospět

TANTUM POSSUMUS, QUANTUM SCIMUS - Můžeme tolik, kolik známe

TERTIUM NON DATUR - Třetí není dáno, třetí možnost neexistuje


U
ULTOREM ULCISCITUR ULTOR - Mstitele pomstí mstitel

URGET DIEM NOX ET DIES NOCTEM - Noc pohaní den a den zase noc.

USQUE AD FINEM - Až do konce.

USUSU EST TYRANUS - Zvyk je tyran.

USUS MAGISTER - Konání nejlépe naučí.

UT AMERIS,AMABILIS ESTO - Chceš-li býti milován, tak buď milování hodný.

UT DESINT VIRES,TAMEN EST LAUDANDA VOLANTUS - I když síly nestačí, snahu třeba chválit.


V
VELOX - Pohyblivý, rychlý, hbitý

VERUS AMOR NULLUM NOVIT HABERE MODUM - Pravá láska nezná míru (Propertius)

VESTIS VIRUM REDDIT - šaty dělají člověka.

VITA HUMANA BREVIS EST - Lidský život je krátký

VITAM REGIT FORTUNA, NON SAPIENTIA - životem vládne štěstěna, ne moudrost

VITAQUE MANCIPIO NULLI DATUR, OMNIBUS USU. -Život si nekoupí nikdo, však užívat může ho každý. nebo Život nevlastní nikdo, však užívat může ho každý.(Ovidius)

VIVERE - MILITARE EST - Žít znamená bojovat (Seneca)Date: 28.06.2020 - 23:27

35LW NO topic_idBez Reklamy

Další témata ....(Topics)


14

rigidní | rigidni


Význam slova rigidní.

rigidní = přísný, krutý, ustrnulý, nepružný, nekompromisní, nesmlouvavý

Opakem slova rigidní je flexibilní

22

virální video | viralni-video


Virální - význam slova

virální = rychle se šířící, rychle sdílené mezi lidmi
Například po internetu se mezi lidmi velmi rychle sdílí určitá informace, v našem případě video - šíří se rychle jako nějaký vir. Odtud tedy tento výraz viralní


Date: 04.03.2020 - 17:20
18

Vrtěti psem | vrteti-psem


Význam slova vrtěti psem.

vrtěti psem = odváděti pozornost od hlavního tématu většinou aféry nějakého politika na jiné, politikem (politiky) záměrně vyvolané události za účelem vyšumění původní aféry. Toto slovní spojení má původ z názvu filmu "Vrtěti psem" z roku 1997, ve kterém aféra prezidenta, která se dostane na veřejnost těsně před prezidentskými volbami je okamžitě maskována válkou v Albánii.

20

Lankvara význam slova | lankvara


Lankvara

Výraz se používá se na Slovácku.
Pravděpodobně zkomolenina slova lektvar - povidla, zavařenina.
nemocný, zbídačený, neduživý
malátný, zesláblý
Date: 03.03.2020 - 20:23
1

Metafora | metafora


Význam slova metafora.

metafora = obrazné vyjádření, přenesené pojmenování od něčeho podobného

Slovo metafora má původ v řečtině, kde znamená přenos

Ukázka: hlava rodiny je přenesený význam důležité osoby v rodině srovnávaný s hlavou lidského těla.Editace: 29.6.2020 - 21:40
Počet článků v kategorii: 35
Url:latinske-citaty-s-ceskym-prekladem
Bez Reklamy
11 Share
Share
Tweet